Page 1167 - Biblia Català TBS
P. 1167

23 I s’esdevindrà que qualsevol per- sona que no escolti aquell Profeta, serà exterminada del poble.
24 I tots els profetes des de Samuel i següents ençà, tots els qui van par- lar, també van predir aquests dies. 25 Vosaltres sou  lls dels profetes i del pacte que Déu va establir amb els nostres pares quan digué a Abraham: I en la teva descendència seran beneïdes totes les famílies de la terra.
26 És a vosaltres primerament que Déu, havent alçat el seu Servent Jesús, l’ha enviat per beneir-vos, amb la conversió de cadascú de les seves maldats.
4I mentre ells parlaven al poble, els sacerdots, i l’o cial del temple i els saduceus van venir a ells,
2 indignats perquè instruïen el poble i anunciaven en Jesús la re- surrecció dels morts.
3 I els van posar les mans al da- muntielsvan caralapresó nsa l’endemà, perquè ja era el vespre.
4 Però molts dels qui havien escol- tat la paraula van creure, i el nom- bre dels homes va arribar a uns cinc mil.
5 L’endemà s’esdevingué que es van reunir a Jerusalem els seus diri- gents, i els ancians i els escribes,
6 i Annàs, el gran sacerdot, i Caifàs, i Joan, i Alexandre, i tots els qui eren del llinatge sacerdotal.
7 I els van fer posar drets al mig i els van preguntar: ¿Amb quin poder o en quin Nom heu fet això, vosaltres? 8 Llavors Pere, ple de l’Esperit Sant, els digué: Dirigents del poble i ancians d’Israel:
9 Ja que avui se’ns interroga sobre la bona obra feta a un home malalt, de com ha estat guarit,
10 sapigueu tots vosaltres i tot el poble d’Israel, que és en el Nom de Jesu-Crist el Natzarè, a qui vosaltres
Fets dels Apòstols 3, 4
vau cruci car, a qui Déu ha res- suscitat d’entre els morts: és per ell que aquest home es troba sa davant vostre.
11 Ell és la pedra rebutjada per vosal- tres els constructors, que ha esdevin- gut cap de l’angle.
12 I en ningú altre no hi ha la salva- ció: perquè no hi ha cap altre Nom sota el cel donat als homes en què haguem de ser salvats.
13 I en veure la valentia de Pere i Joan, adonant-se que eren homes sense estudis i llecs, es meravellaven, i reconeixien que havien estat amb Jesús.
14 Però veient que l’home que havia estat guarit era amb ells, no tenien res a replicar.
15 I els van manar que sortissin fora del sanedrí, i van deliberar entre ells,
16 dient: Què farem amb aquests homes? Perquè tots els habitants de Jerusalem saben que ells han fet un senyal ben evident, i no ho podem negar.
17 Però a   que això no s’escampi més entre el poble, amenacem-los severament perquè no parlin més a ningú en aquest Nom.
18 I els van cridar i els van manar que de cap manera no parlessin ni ensenyessin en el Nom de Jesús.
19 Llavors Pere i Joan van respon- dre, i els digueren: Jutgeu vosaltres mateixos si és just davant de Déu d’escoltar-vos a vosaltres abans que a Déu.
20 Perquè nosaltres no podem dei- xar de parlar de les coses que hem vist i escoltat.
21 I els van tornar a amenaçar i els deixaren anar, sense que poguessin trobar la manera de castigar-los, per causa del poble, perquè tots donaven glòria a Déu pel que havia succeït.
3:24 1Sa 3:20 3:25 Gn 22:18; 26:4; 28:14 4:11 Ps 118:22
1159


   1165   1166   1167   1168   1169