Page 1172 - Biblia Català TBS
P. 1172

Fets dels Apòstols 7
26 L’endemà se’ls va presentar men- tre es barallaven, i els va insistir que fessin les paus, dient: Homes, sou germans, per què us feu mal l’un a l’altre?
27 Però el qui feia el tort al seu com- pany, el va empentar enrere, dient: Qui t’ha fet dirigent i jutge sobre nosaltres?
28 Que potser em vols matar, de la mateixa manera que ahir vas matar l’egipci?
29 I Moisès, per això que havia dit, va fugir i va esdevenir foraster en la terra de Madian, on engendrà dos  lls.
30 I quan s’havien complert qua- ranta anys, se li aparegué al desert de la muntanya del Sinaí l’Àngel del Senyor, en la  ama de foc d’un esbarzer.
31 I Moisès, en veure-ho, es va me- ravellar de la visió; i quan s’hi atan- sava per observar, li vingué la veu del Senyor:
32 Jo sóc el Déu dels teus pares, el Déu d’Abraham i el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob. I Moisès es posà a tremolar, i no gosava mirar.
33 I el Senyor li digué: Deslliga’t el calçat dels teus peus, perquè el lloc on ets és terra santa.
34 Certament he vist el maltracte que pateix el meu poble a Egipte, i he escoltat el seu gemec, i he baixat per alliberar-los. I ara vine, t’enviaré a Egipte.
35 Aquest Moisès que ells van negar dient: Qui t’ha fet dirigent o jutge?, a aquest, Déu el va enviar com a dirigent i redemptor per la mà de l’Àngel que se li va aparèixer en l’esbarzer;
36 aquest els va fer sortir, fent pro- digis i senyals en la terra d’Egipte, i en el mar Roig, i en el desert durant quaranta anys;
37 aquest és el Moisès que digué als  lls d’Israel: El Senyor Déu vostre
us alçarà un Profeta d’entre els vos- tres germans, com a mi: a ell heu d’escoltar;
38 aquest és el qui va estar entre la congregació en el desert amb l’Àngel que li parlava a la muntanya del Sinaí, i amb els nostres pares, que va rebre oracles vivents per donar-nos- els.
39 Però els nostres pares no el van voler obeir, sinó que el van rebutjar, i en els seus cors se’n van tornar a Egipte,
40 dient a Aaron: Fes-nos déus que vagin davant nostre, perquè d’aquest Moisès que ens va fer sortir de la terra d’Egipte no sabem què se n’ha fet.
41 I en aquells dies van fabricar un vedell i van ofrenar sacri ci a l’ídol, i es van alegrar en les obres de les seves mans.
42 Llavors Déu els va girar l’esque- na i els va lliurar a servir l’exèrcit del cel, com està escrit en el llibre dels Profetes: ¿M’heu ofert, potser, víctimes i sacri cis durant quaranta anys en el desert, casa d’Israel?
43 I us heu endut el tabernacle de Moloc i l’estela del vostre déu Remfan, les  gures que heu fet per adorar-les! Us transportaré, doncs, més enllà de Babilònia.
44 En el desert, els nostres pares tenien el tabernacle del testimoni, tal com havia manat de fer-lo el qui parlava amb Moisès, segons la  gura que havia vist.
45 I després d’haver-lo rebut, els nos- tres pares, amb Josuè, el van entrar en prendre possessió de les nacions que Déu va expulsar de davant dels nostres pares,  ns als dies de David; 46 el qual trobà gràcia davant Déu, i va demanar de trobar un habitacle per al Déu de Jacob.
47 Però Salomó li va construir una casa.
7:27-28 Ex 2:14 7:32 Ex 3:6, 15 7:34 Ex 3:5, 7, 8, 10 7:35 Ex 2:14 7:37 Dt 18:15
7:38 Ex 32:34; Is 63:9 7:40 Ex 32:1, 23 7:42-43 Am 5:25-27 7:44 Ex 25:40 7:45 Js 1:11 7:46 1Sa 16:1; 1Cr 22:7 7:47 1Re 6:1
1164


   1170   1171   1172   1173   1174