Page 1179 - Biblia Català TBS
P. 1179

havia dit: Envia homes a Joppe i fes venir Simó, de sobrenom Pere,
14 que et dirà paraules per les quals seràs salvat tu i tot casa teva.
15 I quan jo vaig començar a parlar, l’Esperit Sant va venir sobre ells, igual que de primer sobre nosaltres. 16 I em vaig recordar de la paraula del Senyor, quan va dir: Joan certa- ment batejà amb aigua, però vosal- tres sereu batejats en l’Esperit Sant. 17 Doncs, si Déu els va donar el mateix do que a nosaltres, havent cregut en el Senyor Jesu-Crist: ¿com podia jo destorbar Déu?
18 I en escoltar aquestes coses, van callar i van glori car Déu, dient: Així doncs, Déu ha donat també als gentils el penediment per a la vida.
19 Llavors els qui havien estat dis- persats per la tribulació que es pro- duí amb motiu d’Esteve van arribar  ns a Fenícia, Xipre i Antioquia, i no anunciaven la paraula a ningú llevat dels jueus.
20 I n’hi havia alguns d’entre ells, homes de Xipre i de Cirene, que van entrar a Antioquia; i parlaven als hel·lenistes, anunciant-los l’evangeli del Senyor Jesús.
21 I la mà del Senyor era amb ells i un gran nombre, havent cregut, es van convertir al Senyor.
22 I la notícia d’aquestes coses arri- bà a oïdes de l’església que era a Jerusalem, i van enviar Bernabé perquè anés  ns a Antioquia;
23 el qual, quan va arribar i va veure la gràcia de Déu, se’n va ale- grar, i exhortava tothom a perseve- rar en el Senyor amb propòsit de cor. 24 Perquè era un home bo, ple de l’Esperit Sant i de fe. I molta gent va ser afegida al Senyor.
25 I després Bernabé se n’anà a Tars a cercar Pau. I quan l’hagué trobat, se’l va endur a Antioquia.
26 I s’esdevingué que durant tot un any sencer es van reunir amb
Fets dels Apòstols 11, 12
l’església i instruïen molta gent; i a Antioquia els deixebles van ser anomenats per primera vegada cris- tians.
27 I en aquells dies van baixar uns profetes de Jerusalem a Antioquia. 28 I un d’ells, de nom Àgab, es va aixecar i va indicar per mitjà de l’Esperit que hi hauria una gran fam per tot el món habitat –cosa que s’esdevingué en temps de Claudi Cèsar.
29 Llavors els deixebles, cadascú segons els seus propis recursos, van decidir d’enviar un ajut als germans que vivien a Judea.
30 I així ho van fer, enviant-ho als ancians per mitjà de Bernabé i Saule.
12I per aquell mateix temps, el rei Herodes va estendre les mans
per fer mal a alguns de l’església.
2 I va matar amb l’espasa Jaume, germà de Joan.
3 I veient que això agradava als jueus, continuà endavant, i va aga- far també Pere. I eren els dies dels Àzims.
4 I després d’agafar-lo, el  cà a la presó i el lliurà a quatre esquadres de soldats perquè el guardessin, amb la intenció de portar-lo davant del poble després de la Pasqua.
5 Pere, doncs, era guardat dins la presó, però l’església pregava inten- sament a Déu per ell.
6 I quan Herodes estava a punt de fer-lo comparèixer, aquella mateixa nit Pere dormia entre dos soldats, lligat amb dues cadenes, i uns guardes davant la porta guardaven la presó.
7 I heus aquí, es presentà un àngel del Senyor i una llum resplendí en la cel·la; va tocar Pere al costat, el va despertar i digué: Lleva’t de pressa. I les cadenes li van caure de les mans.
11:15 Ft 2:4 11:16 Mt 3:11 11:19 Ft 8:1-4 12:3 Ex 12:15 12:7 Ft 5:19; 27:23
1171


   1177   1178   1179   1180   1181