Page 1183 - Biblia Català TBS
P. 1183

testimoni de la paraula de la seva grà- cia i concedia que es fessin senyals i prodigis per les seves mans.
4 I la multitud de la ciutat es va di- vidir, i els uns estaven amb els jueus i els altres amb els apòstols.
5 Però quan hi va haver un intent dels gentils i dels jueus amb els seus dirigents per maltractar-los i apedre- gar-los,
6 ells, en adonar-se’n, van fugir cap a les ciutats de Licaònia, Listra i Derbe, i la comarca de l’entorn,
7 i predicaven l’evangeli allà.
8 I a Listra hi havia un home asse-
gut, invàlid dels peus, coix des del ventre de la seva mare, que mai no havia caminat;
9 aquest escoltava parlar a Pau, el qual s’hi va  xar, i en veure que tenia fe per ser guarit,
10 digué amb veu alta: Alça’t dret sobre els teus peus! I saltà i començà a caminar.
11 I les multituds, en veure el que Pau havia fet, van aixecar la veu i van dir en licaoni: Els déus s’han fet semblants als homes i han baixat a nosaltres!
12 I a Bernabé l’anomenaven Zeus, i a Pau, Hermes, perquè era el qui portava la paraula.
13 I el sacerdot del temple de Zeus que hi ha davant llur ciutat dugué toros i garlandes a les portes, i volia oferir un sacri ci juntament amb les multituds.
14 Però quan els apòstols Bernabé i Pau ho escoltaren, es van esquinçar els vestits i es llançaren enmig de la gent cridant,
15 i dient: Homes, per què feu això? Nosaltres som també humans, de la mateixa naturalesa que vosaltres, que us prediquem l’evangeli a   que us convertiu d’aquestes vanitats al Déu vivent, que va fer el cel, i la terra,ielmar,itotelquehihaen ells;
14:22 Jn 16:33
Fets dels Apòstols 14
16 que en les passades generacions va deixar que tots els gentils anessin pels seus propis camins,
17 encara que mai no va deixar de donar testimoni de si mateix, fent bé, donant-nos des del cel pluges i esta- cions fructíferes, omplint els nostres cors d’aliment i d’alegria.
18 I dient aquestes coses, a penes van poder aturar les multituds per- què no els oferissin sacri cis.
19 I vingueren uns jueus d’Antioquia i d’Iconi, que van persuadir les mul- tituds, i van apedregar Pau i el van arrossegar fora de la ciutat, pensant-se que era mort.
20 Però quan els deixebles el van rodejar, es va alçar i entrà a la ciutat. L’endemà va sortir amb Bernabé cap a Derbe.
21 Després d’haver anunciat l’evangeli en aquella ciutat i d’haver fet nom- brosos deixebles, se’n van tornar a Listra, i a Iconi i a Antioquia.
22 I afermaven les ànimes dels dei- xebles, exhortant-los a perseverar en la fe, i deien: Ens cal entrar en el regne de Déu a través de moltes a iccions.
23 I els van designar ancians a cada església, i després d’haver pregat amb dejunis, els van encomanar al Senyor en qui havien cregut.
24 I van travessar Pisídia i van arri- bar a Pamfília.
25 I havent anunciat la paraula a Perga, van baixar a Atalia;
26 i d’allà navegaren vers Antioquia, des d’on havien estat encomanats a la gràcia de Déu per a l’obra que havien complert.
27 I quan van arribar, van reunir l’església i van contar tot el que Déu havia fet amb ells, i com havia obert als gentils la porta de la fe.
28 I es van estar allí força temps amb els deixebles.
1175


   1181   1182   1183   1184   1185