Page 1190 - Biblia Català TBS
P. 1190

Fets dels Apòstols 18, 19
per les Escriptures que Jesús és el Crist.
19
les malalties s’allunyaven d’ells i en sortien els mals esperits.
13 Llavors alguns exorcistes jueus ambulants van provar d’invocar el Nom del Senyor Jesús sobre els qui tenien mals esperits, dient: Us conju- rem pel Jesús que Pau predica.
14 I alguns dels que feien això eren set  lls del principal sacerdot jueu Esceva.
15 I el mal esperit va respondre, dient: Conec Jesús i sé qui és Pau, però vosaltres qui sou?
16 I l’home que tenia el mal esperit saltà sobre ells, els dominà, i va poder contra ells, de manera que fugiren d’aquella casa despullats i baldats.
17 I això ho van saber tots els jueus i grecs que vivien a Efes, i el temor va caure sobre tots ells i el Nom del Senyor Jesús era magni cat.
18 I molts dels qui havien cregut venien a confessar i a posar al des- cobert les seves pràctiques.
19 I bastants dels qui havien prac- ticat les arts màgiques portaven els llibres i els cremaven davant de tothom. En van comptar els preus i van trobar que el seu valor era de cinquanta mil peces de plata.
20 Així creixia amb força la paraula del Senyor i s’afermava.
21 I en acabat d’aquestes coses, Pau es proposà en l’esperit d’anar a Jerusalem passant per Macedònia i Acaia. I deia: Després d’haver estat allí, també haig de veure Roma.
22 I envià a Macedònia dos dels qui l’ajudaven, Timoteu i Erast, i ell s’estigué un temps a l’Àsia.
23 I per aquell temps es produí un aldarull no pas petit en relació al Camí.
24 Perquè un argenter anomenat Demetri, que feia templets de plata d’Artemis, i proporcionava als artesans un negoci considerable,
25 va reunir aquests i també els obrers d’o cis relacionats, i els
I s’esdevingué que mentre
Apol·los era a Corint, Pau, des- prés de travessar les regions supe- riors va anar a Efes. I trobà alguns deixebles,
2 i els digué: ¿Vau rebre l’Esperit Sant quan vau creure? I ells li digue- ren: Ni tan sols hem escoltat que hi hagi Esperit Sant.
3 I els digué: ¿Amb què heu estat batejats, doncs? I ells li digueren: Amb el baptisme de Joan.
4 I Pau digué: Joan certament batejà amb un baptisme de penediment, dient al poble que creguessin en aquell que vindria després d’ell, és a dir, en el Crist-Jesús.
5 I després d’escoltar això, foren batejats en el Nom del Senyor Jesús. 6 I quan Pau els hagué imposat les mans, l’Esperit Sant vingué sobre ells, i parlaven en llengües i profetit- zaven.
7 I en total eren uns dotze homes.
8 I va entrar a la sinagoga, i durant tres mesos hi va parlar amb gosadia, discutint i persuadint de les coses concernents al regne de Déu.
9 Però com que alguns s’endurien i no volien obeir, i parlaven malament del Camí davant la multitud, es va apartar d’ells i en va separar els dei- xebles, i cada dia discutia a la sala d’un cert Tirà.
10 I això durà per espai de dos anys, de manera que tots els qui habitaven a l’Àsia, tant jueus com grecs, van escoltar la paraula del Senyor Jesús.
11 I Déu feia obres poderoses extra- ordinàries per mitjà de les mans de Pau,
12  ns al punt que posaven els mocadors o davantals que havien tocat la seva pell sobre els malalts, i
19:4 Mt 3:11; Jn 1:15 19:22 Ft 16:1; Rm 16:23 1182


   1188   1189   1190   1191   1192