Page 1194 - Biblia Català TBS
P. 1194

Fets dels Apòstols 21
19 I després de saludar-los, els expli- cà detalladament les coses que Déu havia obrat entre els gentils per mitjà del seu ministeri.
20 I ells, quan ho hagueren escoltat, van glori car el Senyor, i li digueren: Ja veus, germà, quants milers de jueus hi ha que han cregut, i tots són zelosos de la llei;
21 però se’ls ha informat referent a tu, que tu ensenyes a abandonar Moisès a tots els jueus que viuen entre els gentils, dient-los que no cir- cumcidin els  lls ni caminin segons els costums.
22 Què fem, doncs? Sens dubte es reunirà una multitud, perquè sabran que has arribat.
23 Fes, doncs, això que et diem: Tenim quatre homes que han fet un vot;
24 pren-los, puri ca’t amb ells i paga per ells perquè es facin rapar el cap, a   que tothom sàpiga que no hi ha res del que se’ls havia infor- mat referent a tu, sinó que tu també camines guardant la llei.
25 Referent als gentils que han cre- gut, nosaltres els vam escriure des- prés de concloure que no havien d’observar res d’això, sinó que s’abs- tinguin d’allò que ha estat sacri cat als ídols, i de sang, i d’animals ofe- gats, i de fornicació.
26 Llavors Pau prengué els homes, i l’endemà es va puri car amb ells, entrà en el temple per fer conèixer el compliment dels dies de la puri - cació,  ns que s’oferís l’ofrena per a cadascun d’ells.
27 I quan s’estaven a punt de com- plir els set dies, els jueus d’Àsia el veieren al temple i revoltaren tota la multitud i li posaren les mans al damunt,
28 cridant: Israelites, ajudeu-nos! Aquest és l’home que ensenya tot- hom pertot arreu contra el poble, i la llei, i aquest lloc, i  ns i tot ha fet
21:23, 24 Nm 6:13-21 21:25 Ft 15:29 1186
entrar grecs en el temple, i ha profa- nat aquest lloc sant!
29 Perquè abans havien vist l’efesi Trò m a la ciutat amb ell, i suposa- ven que Pau l’havia fet entrar en el temple.
30 I tota la ciutat es va commoure, i el poble hi va acudir corrent. I agafaren Pau, l’arrossegaren fora del temple i tancaren les portes immedia- tament.
31 I mentre intentaven de matar-lo, hom portà la notícia al tribú de la cohort que tot Jerusalem estava en confusió.
32 I de seguit va prendre soldats i centurions, i baixà corrents cap a ells; i aquests, en veure el tribú i els soldats, pararen de copejar Pau.
33 Llavors el tribú s’atansà, l’agafà, i manà que el lliguessin amb dues cadenes; i preguntava qui era i què havia fet.
34 Però entre la multitud uns crida- ven una cosa i els altres una altra. Com que no podia saber res de cert a causa de l’aldarull, manà que el duguessin a la fortalesa.
35 I quan arribà a les escales, s’esdevingué que hagué de ser por- tat a pes pels soldats a causa de la violència de la turba;
36 perquè la multitud del poble anava darrere, cridant: Mata’l!
37 I quan l’anaven a  car dins de la fortalesa, Pau diu al tribú: ¿M’és per- mès de dir-te una cosa? I ell digué: Saps grec?
38 ¿No ets, doncs, l’egipci que fa un cert temps va aixecar una revolta, i s’emportà al desert quatre mil sica- ris?
39 I Pau digué: Jo sóc un jueu de Tars de Cilícia, un ciutadà d’una ciu- tat no pas insigni cant. Et demano que em deixis parlar al poble.
40 I li va permetre; i Pau, dret dalt les escales, féu un senyal amb la mà al poble. I es produí un gran silenci, i els parlà en llengua hebraica, dient:


   1192   1193   1194   1195   1196