Page 1198 - Biblia Català TBS
P. 1198

Fets dels Apòstols 24, 25
8 I va manar que els seus acusadors vinguessin davant teu. Si l’interrogues, tu mateix podràs saber per ell totes aquestes coses de què nosaltres l’acusem.
9 I els jueus també s’hi van ajuntar a rmant que això era així.
10 Llavors Pau, quan el governador li va fer senyal de parlar, va respon- dre: Sabent que ets jutge d’aquesta nació des de fa molts anys, estic més content de fer la defensa del meu cas. 11 Deus saber que no fa més de dotze dies que vaig pujar a adorar a Jerusalem,
12 i no em van trobar discutint amb ningú en el temple, ni tampoc vaig revoltar una multitud en les sinago- gues ni en la ciutat.
13 I tampoc no poden provar-te aquestes coses de què ara m’acusen. 14 Però això, t’ho confesso: que d’acord amb el Camí, que ells ano- menen una secta, serveixo el Déu dels meus pares, creient totes les coses que estan escrites en la Llei i els Profetes;
15 i en Déu tinc posada l’esperança, que ells mateixos també tenen: que hi haurà una resurrecció dels morts, dels justos i dels injustos.
16 I per això m’esforço a tenir en tot moment una consciència sense culpa envers Déu i els homes.
17 Ara, després d’uns quants anys he vingut a portar almoines a la meva nació, i a presentar ofrenes.
18 I en això em van trobar alguns jueus de l’Àsia, després de puri - car-me en el temple, i no pas amb una multitud o en un aldarull.
19 Aquells, si tenien res contra mi, s’haurien hagut de presentar davant teu i acusar-me.
20 O si no, que aquests mateixos diguin si van trobar en mi cap delicte quan era davant del sanedrí,
21 llevat d’aquella única a rmació que vaig exclamar dret enmig d’ells:
És per causa de la resurrecció dels morts que avui jo sóc judicat per vosaltres.
22 I Fèlix, després d’escoltar això i coneixent prou acuradament les coses referents al Camí, els va ajornar el cas, dient: Quan hagi baixat el tribú Lísies, examinaré el vostre cas.
23 I va manar al centurió que Pau fos custodiat, però que tingués una certa llibertat i sense impedir que cap dels seus el servís o el vingués a veure.
24 I al cap d’alguns dies va venir Fèlix amb la seva dona Drusil·la, que era jueva, i va fer cridar Pau i el va escoltar sobre la fe en Crist.
25 Però quan va parlar de la justícia, la temprança i el judici que ha de venir, Fèlix es va espantar i respon- gué: Ara vés-te’n, quan trobi una ocasió et faré cridar.
26 I al mateix temps també esperava que Pau li donaria diners a   que el deixés en llibertat; i per això el feia cridar molt sovint i conversava amb ell.
27 Però van passar dos anys, i Fèlix va rebre per successor Porci Festus. I volent congraciar-se amb els jueus, Fèlix va deixar Pau presoner.
24:18 Ft 21:23-26 24:21 Ft 23:6 25:3 Ft 23:14, 15 1190
25
va pujar de Cesarea a Jerusalem.
2 I el gran sacerdot i els prohoms jueus van presentar els càrrecs con- tra Pau, i el pregaven
3 demanant-li un favor contra ell: que manés que el portessin a Jerusalem, i mentrestant ells li pre- paraven una emboscada per matar-lo pel camí.
4 Però llavors Festus va respondre que Pau era custodiat a Cesarea i que ell mateix hi havia d’anar aviat.
5 I digué: Doncs, que els principals d’entre vosaltres baixin amb mi i, si
Llavors Festus, va arribar a la
província, i tres dies després


   1196   1197   1198   1199   1200