Page 1210 - Biblia Català TBS
P. 1210

Romans 5, 6
12 Per tant, així com per un sol home va entrar el pecat en el món, i pel pecat la mort, així la mort es va estendre a tots els homes, perquè tots van pecar;
13 ja que  ns a la llei el pecat era al món, però el pecat no es compta quan no hi ha llei.
14 Tanmateix, la mort va regnar des d’Adam  ns a Moisès també sobre els qui no havien pecat a semblança de la transgressió d’Adam, que és una  gura d’aquell que havia de venir.
15 Però el do no és com l’ofensa. Perquè si per l’ofensa d’un de sol, molts van morir, encara va abundar molt més per a molts la gràcia de Déu i el do per la gràcia que ve d’un sol home, Jesu-Crist.
16 I el do no és com allò que vingué per un de sol que va pecar. Perquè certament el judici per una sola ofen- sa va ser per a condemnació, mentre que el do per moltes ofenses és per a justi cació.
17 Perquè si per l’ofensa d’un de sol, va regnar la mort per causa d’aquest un, molt més els qui reben l’abundància de la gràcia i del do de la justi cació regnaran en vida per un de sol: Jesu-Crist.
18 Per tant, així com una sola ofensa fou per a condemnació per a tots els homes, així també un sol acte just fou sobre tots els homes per a justi - cació de vida.
19 Perquè així com per la desobe- diència d’un sol home molts van ser fets pecadors, així també per l’obediència d’un de sol molts seran fets justos.
20 I la llei va entrar a   que abun- dés l’ofensa. Però allà on abundà el pecat, sobreabundà la gràcia,
21 per tal que així com el pecat va regnar en la mort, així també la grà- cia regnés per mitjà de la justícia per a vida eterna, per Jesu-Crist Senyor nostre.
6Què direm, doncs? ¿Continuarem en el pecat perquè abundi la grà- cia?
2 De cap manera! Els qui vam morir al pecat, ¿com viurem encara en ell? 3 ¿O ignoreu que tots els qui hem estat batejats en Crist-Jesús, hem estat batejats en la seva mort?
4 Hem estat sepultats, doncs, amb ell pel baptisme en la mort, a   que així com Crist ressuscità d’entre els morts per la glòria del Pare, així també nosaltres caminem en vida nova.
5 Perquè si hem estat identi cats amb ell en la semblança de la seva mort, també ho serem en la resurrec- ció,
6 sabent això: que el nostre home vell fou cruci cat amb ell, a   que el cos pecaminós resti sense força, de manera que ja no servim més el pecat.
7 Perquè el qui va morir ha estat alliberat del pecat.
8 I si vam morir amb Crist, creiem que també viurem amb ell,
9 sabent que Crist va ressuscitar d’entre els morts i ja no mor més: la mort ja no té domini sobre ell.
10 Perquè en la mort que va morir, va morir al pecat una vegada per sempre, però la vida que viu, la viu per a Déu.
11 Així també vosaltres conside- reu-vos morts al pecat, però vius per a Déu en Crist Jesús Senyor nostre. 12 Que no regni més, doncs, el pecat en el vostre cos mortal per obeir-lo en els seus desitjos;
13 ni oferiu més els vostres mem- bres al pecat com a instruments d’injustícia, sinó oferiu-vos vosaltres mateixos a Déu com a vius d’entre els morts, i els vostres membres a Déu com a instruments de justícia. 14 Perquè el pecat no serà el vostre senyor, ja que no esteu sota la llei, sinó sota la gràcia.
5:12 Gn 3:6, 19 6:2 1Pe 2:24 6:4 Col 2:12; 1Pe 3:21 6:9 Ap 1:18 1202


   1208   1209   1210   1211   1212