Page 1213 - Biblia Català TBS
P. 1213

17 I si som  lls, també hereus: he- reus de Déu i cohereus amb el Crist, si sofrim amb ell a   que també siguem glori cats amb ell.
18 Perquè considero que els sofri- ments d’aquest temps present no són dignes de comparar amb la glòria que ha de ser manifestada per a no- saltres.
19 Perquè el desig profund de la crea- ció anhela la manifestació dels  lls de Déu.
20 Perquè la creació fou sotmesa a la vanitat, no pas voluntàriament, sinó per causa d’aquell que la va sotmetre, amb l’esperança
21 que la mateixa creació serà alli- berada de l’esclavitud de la corrup- ció per entrar a la llibertat de la glòria dels  lls de Déu.
22 Perquè sabem que tota la creació alhora gemega i pateix dolors de part  ns ara.
23 I no solament això, sinó que nosaltres mateixos, que tenim la primícia de l’Esperit, gemeguem dins nosaltres anhelant l’adopció, la redempció del nostre cos.
24 Perquè és en esperança que vam ser salvats; però l’esperança que es veu, no és esperança, ja que allò que un veu, per què ho ha d’esperar encara?
25 Però si esperem allò que no veiem, ho anhelem amb perseverança.
26 I de la mateixa manera l’Esperit també ens ajuda en les nostres feble- ses, perquè el que hem de demanar com cal, no ho sabem, però el ma- teix Esperit intercedeix per nosaltres amb gemecs inexpressables.
27 Però aquell que examina els cors coneix la manera de pensar de l’Esperit, perquè d’acord amb la vo- luntat de Déu intercedeix pels sants.
28 I sabem que totes les coses coo- peren per a bé d’aquells que estimen
8:18 2Co 4:17, 18 8:20, 21 Gn 3;17; 2Pe 3:13
Romans 8, 9
Déu, dels qui són cridats segons el seu propòsit.
29 Perquè els que va conèixer per endavant, també els va predestinar per ser conformats a la imatge del seu Fill, a   que ell sigui el primogè- nit entre molts germans.
30 I els que predestinà, aquests també els va cridar; i els que cridà, aquests també els va justi car; i els que justi cà, aquests també els va glori car.
31 Què direm, doncs, a aquestes coses? Si Déu és per nosaltres, qui contra nosaltres?
32 Ell, que no va estalviar el seu propi Fill, sinó que el va lliurar per tots nosaltres, ¿com no ens donarà amb ell també totes les coses?
33 Qui acusarà els escollits de Déu? Déu és el qui justi ca.
34 Qui condemna? Crist és el qui va morir, més encara, el qui també va ressuscitar, el qui també és a la dreta de Déu, i el qui també intercedeix per nosaltres.
35 Qui ens separarà de l’amor de Crist? La tribulació, l’angoixa, la per- secució, la fam, la nuesa, el perill, o l’espasa?
36 Com està escrit: Per causa teva som matats tot el dia, som comptats com a ovelles per a l’escorxador.
37 Però en totes aquestes coses som més que vencedors per mitjà d’aquell que ens va estimar.
38 Perquè estic convençut que ni la mort, ni la vida, ni àngels, ni principats, ni potestats, ni les coses presents, ni les futures,
39 ni l’altura, ni la profunditat, ni cap altra cosa creada no ens podrà separar de l’amor de Déu que és en Crist-Jesús Senyor nostre.
9
dóna testimoni en l’Esperit Sant,
2 que tinc una gran tristesa i un dolor incessant en el meu cor.
8:36 Ps 44:22
Dic la veritat en Crist, no men-
teixo, la meva consciència me’n
1205


   1211   1212   1213   1214   1215