Page 1217 - Biblia Català TBS
P. 1217

26 i així tot Israel serà salvat, com està escrit: De Sió vindrà el Redemptor i allunyarà de Jacob la impietat.
27 I aquest és el meu pacte amb ells, quan jo hagi tret els seus pecats.
28 En relació a l’evangeli, ells són enemics per causa vostra, però se- gons l’elecció són estimats per causa dels patriarques.
29 Perquè els dons i la crida que vénen de Déu són irrevocables.
30 Perquè així com vosaltres en un altre temps vau ser de- sobedients a Déu, però ara heu obtingut misericòrdia per la deso- bediència d’ells,
31 així també ells ara han estat deso- bedients a   que per la misericòrdia a favor vostre, ells també obtinguin misericòrdia.
32 Perquè Déu els ha reclosos tots en la desobediència, a   de tenir miseri- còrdia de tots.
33 Oh profunditat de la riquesa i de la saviesa i del coneixement de Déu! Com són d’inescrutables els seus judicis i d’inexplorables els seus camins!
34 Perquè, ¿qui ha conegut la ment del Senyor, o qui ha estat el seu con- seller?
35 ¿O qui li ha donat primer a ell, perquè li sigui recompensat?
36 Perquè d’ell i per mitjà d’ell i per a ell són totes les coses: a ell la glòria pels segles, amén!
Romans 11, 12
3 Perquè dic a cadascú de vosaltres, per mitjà de la gràcia que m’ha estat donada, que no tingui un concepte de si mateix més alt del que convé tenir, sinó que tingui un concepte assenyat de si mateix, d’acord amb la mesura de fe que Déu ha repartit a cadascú.
4 Perquè així com en un sol cos tenim molts membres, però no tots els membres tenen la mateixa funció,
5 així també nosaltres, essent molts, som un sol cos en Crist, i cada un som membres els uns dels altres.
6 Però tenint diferents dons segons la gràcia que ens ha estat donada, si és profecia, usem-lo en proporció amb la fe;
7 si és servei, en el servei; el qui ensenya, en l’ensenyament;
8 el qui exhorta, en l’exhortació; el qui comparteix, amb sinceritat; el qui dirigeix, amb diligència; el qui fa misericòrdia, amb alegria.
9 Que l’amor sigui sense  ngiment; avorrint el mal, adherint-vos al bé. 10 Estimant-vos els uns als altres amb amor fraternal, avançant-vos mútuament a honorar-vos;
11 en el zel no peresosos, en l’esperit fervorosos, servint el Senyor;
12 alegres en l’esperança, soferts en la tribulació, perseverants en la pregària;
13 compartint en les necessitats dels sants, practicant l’hospitalitat.
14 Beneïu els qui us persegueixen, beneïu i no maleïu.
15 Alegreu-vos amb els qui s’ale- gren i ploreu amb els qui ploren;
16 tenint els mateixos pensaments els uns pels altres; no pensant coses altives, sinó adaptant-vos als humils. No sigueu savis en la vostra pròpia opinió;
17 no tornant a ningú mal per mal; procurant el bé davant de tots els homes;
12
Us exhorto, doncs, germans,
per les misericòrdies de Déu, a oferir els vostres cossos com a sa- cri ci vivent, sant, agradable a Déu, que és el vostre culte racional;
2 i no us emmotlleu a aquest món, sinó transformeu-vos per la renova- ció de la vostra ment, a   que dis- cerniu quina és la voluntat de Déu, bona i agradable i perfecta.
11:26, 27 Is 59:20-21; Jr 31:33, 34 11:34 Is 40:13; Jeremies 23:18 11:35 Job 41:11 12:4-8 1Co 12:4-12 12:14 Mt 5:44
1209


   1215   1216   1217   1218   1219