Page 122 - Biblia Català TBS
P. 122

1I Jahveh cridà Moisès, i li parlà des de la tenda de la reunió, dient:
2 Parla als  lls d’Israel, i els diràs: Quan un home de vosaltres ofereixi una ofrena a Jahveh, vosaltres oferi- reu la vostra ofrena del ramat, del bestiar menut o gros.
3 Si la seva ofrena és un holocaust boví, ell oferirà un mascle sense cap defecte. L’oferirà a l’entrada de la tenda de la reunió, per ser acceptat davant Jahveh.
4 I posarà la seva mà damunt del cap de l’holocaust, i ell l’acceptarà per fer la seva expiació.
5 I degollarà el vedell davant Jahveh, i els  lls d’Aaron, els sacer- dots, oferiran la sang i aspergiran la sang sobre l’altar que és a l’entrada de la tenda de la reunió, al voltant.
6 I escorxarà l’holocaust i el tallarà en les seves peces.
7 I els  lls del sacerdot Aaron, posa- ran foc damunt l’altar i arranjaran la llenya damunt del foc.
8 I els  lls d’Aaron, els sacerdots, arranjaran les peces, el cap i el greix sobre la llenya de damunt del foc que hi ha sobre l’altar.
9 I rentarà amb aigua les seves entranyes i les seves potes, i el sa- cerdot ho farà pujar tot en fum sobre l’altar: és un holocaust, una ofrena de foc d’olor suau per a Jahveh.
10 I si la seva ofrena per a l’holocaust és del bestiar menut, dels anyells o de les cabres, oferirà un mascle perfecte.
1:1 Ex 40:34 1:5 He 12:24 1:9 Gn 8:21; Ef 5:2 114
11 I el degollarà al costat nord de l’altar, davant Jahveh, i els  lls d’Aaron, els sacerdots, aspergiran la seva sang sobre l’altar, al voltant.
12 I el tallarà en les seves peces, amb el seu cap i el seu greix, i el sacerdot les arranjarà sobre la llenya de da- munt del foc que hi ha sobre l’altar. 13 I rentarà amb aigua les entranyes i les potes, i el sacerdot ho oferirà tot, i ho farà pujar en fum sobre l’altar: és un holocaust, una ofrena de foc d’olor suau per a Jahveh.
14 I si la seva ofrena a Jahveh és un holocaust d’ocells, oferirà la seva ofrena d’entre les tórtores o els colo- mins.
15 I el sacerdot l’oferirà a l’altar, i li arrencarà el cap, i el farà pujar en fum sobre l’altar; i la seva sang serà espremuda sobre la paret de l’altar. 16 I li extraurà el seu pap, amb el seu plomatge, i ho llançarà vora l’altar, vers l’est, al lloc de les cen- dres.
17 I li farà un esquinç a les seves ales, però no les separarà. I el sacer- dot ho farà pujar en fum sobre l’altar, sobre la llenya que hi ha damunt del foc: és un holocaust, una ofrena de foc d’olor suau per a Jahveh.
2
Tercer llibre de Moisès Levític
I quan una persona ofereixi una
ofrena de present per a Jahveh, la seva ofrena serà de  or de farina i hi vessarà oli a sobre, i hi posarà encens al damunt.
2 I la portarà als  lls d’Aaron, els sacerdots, i prendrà un grapat de la seva  or de farina i del seu oli amb


   120   121   122   123   124