Page 1221 - Biblia Català TBS
P. 1221

33 Que el Déu de la pau sigui amb tots vosaltres. Amén.
16Us recomano Febe, germana nostra, que és serventa de l’es-
glésia que hi ha a Cèncrees,
2 a quelarebeuenelSenyor d’una manera digna dels sants, i l’assistiu en qualsevol cosa que pugui necessitar de vosaltres; perquè ella també ha assistit a molts, i a mi mateix.
3 Saludeu Priscil·la i Aquila, col·la- boradors meus en Crist-Jesús,
4 que per la meva vida van exposar els seus propis colls, als quals no només dono gràcies jo, sinó també totes les esglésies dels gentils,
5 i saludeu l’església que hi ha a casa seva. Saludeu el meu estimat Epenet, que és primícia de l’Acaia per al Crist.
6 Saludeu Maria, que ha treballat molt per a nosaltres.
7 Saludeu Andrònic i Júnia, parents meus i companys meus de presó, que són notables entre els apòstols, i que també van ser en Crist abans que jo. 8 Saludeu Amplies, estimat meu en el Senyor.
9 Saludeu Urbà, col·laborador nostre en Crist, i el meu estimat Estaquis. 10 SaludeuApel·les,aprovatenelCrist. Saludeu els de la casa d’Aristòbul.
11 Saludeu Herodió, parent meu. Saludeu els de la casa de Narcís, que són en el Senyor.
12 Saludeu Trifena i Trifosa, que treballen en el Senyor. Saludeu l’estimada Pèrsida, que ha treballat molt en el Senyor.
13 Saludeu Ruf, elegit en el Senyor, i la seva mare, que és també la meva. 14 Saludeu Asíncrit, Flegó, Hermàs, Patrobes, Hermes, i els germans que són amb ells.
15 Saludeu Filòleg i Júlia, Nereu i la seva germana, Olimpàs i tots els sants que són amb ells.
16:1 “serventa”, o, “diaconessa”. 16:3 Ft 18:2 16:23 Ft 19:22; 2Tm 4:20
Romans 15, 16
16 Saludeu-vos els uns als altres amb un bes sant. Us saluden les esglésies del Crist.
Us exhorto, germans, que vigileu
17
els qui causen divisions i entrebancs
contra la doctrina que heu après, i aparteu-vos d’ells;
18 perquè aquests no serveixen el nostre Senyor Jesu-Crist, sinó el seu propi ventre, i amb paraules llagote- res i amb adulacions enganyen els cors dels ingenus.
19 Perquè la vostra obediència s’ha divulgat per tot arreu. Me n’alegro, doncs, per vosaltres, i vull que sigueu savis per al bé i senzills per al mal.
20 I el Déu de la pau aviat esclafarà Satanàs sota els vostres peus. La grà- cia del nostre Senyor Jesu-Crist sigui amb vosaltres. Amén.
21 Us saluden Timoteu, el meu col- laborador, i Lluci, i Jasó, i Sosípater, parents meus.
22 Us saludo en el Senyor, jo Terci, que he escrit la carta.
23 Us saluda Caius, que és hoste meu i de tota l’església. Us saluda Erast, l’administrador de la ciutat, i també el germà Quart.
24 Que la gràcia del nostre Senyor Jesu-Crist sigui amb tots vosaltres. Amén.
25 A aquell que és poderós per afermar-vos segons el meu evangeli i la predicació de Jesu-Crist, segons la revelació del misteri que des dels temps eterns ha estat guardat en silenci,
26 però ara ha estat manifestat, i per mitjà dels escrits profètics, fet conèi- xer a tots els gentils per a l’obediència de la fe, segons el manament del Déu etern:
27 a l’únic savi Déu, per mitjà de Jesu-Crist, sigui la glòria per l’eternitat. Amén.
16:13 Mc 15:21 16:21 Ft 16:1; 17:5
1213


   1219   1220   1221   1222   1223