Page 1230 - Biblia Català TBS
P. 1230

1 Corintis 9, 10
sóc en la llei de Crist– per guanyar els qui estan sense llei;
22 m’he fet com feble per als febles, per guanyar els febles; m’he fet tot per a tots, per salvar-ne alguns de tota manera.
23 I faig això per causa de l’evangeli, per fer-me’n coparticipant.
24 ¿No sabeu que els qui corren a l’estadi, prou corren tots, però només un rep el premi? Correu de tal manera que l’obtingueu.
25 I tot el qui lluita es controla en totes les coses; i ells certament ho fan per obtenir una corona corruptible, en canvi nosaltres, una d’incorruptible. 26 Jo, doncs, corro així, no pas amb incertesa; combato així, no pas do- nant cops a l’aire:
27 sinó que copejo el meu cos i el domino, no fos que, havent predicat als altres, jo sigui desquali cat.
10
9 Ni posem a prova el Crist, com també alguns d’ells el van posar a prova, i foren destruïts per les serps.
10 Ni murmureu, com també al- guns d’ells van murmurar, i foren destruïts per l’exterminador.
11 I totes aquestes coses els succeïen com a exemples, i foren escrites per a la nostra amonestació, per als quals ha arribat la   dels segles.
12 Així doncs, el qui pensi que està ferm, que miri de no caure.
13 No us ha vingut cap prova que no sigui humana, però Déu és  del i no permetrà que sigueu provats més enllà del que podeu, sinó que amb la prova farà que tingueu la sortida, perquè la pugueu suportar.
14 Per tant, estimats meus, fugiu de la idolatria.
15 Us parlo com a assenyats, jutgeu vosaltres mateixos això que dic.
No vull que ignoreu, germans,
que els nostres pares van ser tots sota el núvol, i tots van travessar pel mig del mar,
2 i tots foren batejats en Moisès, dins el núvol i dins el mar,
3 i tots van menjar el mateix menjar espiritual,
4 i tots van beure la mateixa beguda espiritual, perquè bevien de la Roca espiritual que els acompanyava: i la roca era el Crist.
5 Però Déu no es complagué en la majoria d’ells, perquè restaren este- sos en el desert.
6 Aquestes coses són exemples per a nosaltres, a   que no desitgem coses dolentes, com ells les van desitjar;
7 ni sigueu idòlatres com alguns d’ells, tal com està escrit: El poble s’assegué a menjar i a beure, i s’alçaren a divertir-se.
8 Ni forniquem com alguns d’ells van fornicar, i en un sol dia en cai- gueren vint-i-tres mil.
La copa de benedicció que
10:1-2 Ex 13:21; 14:22 10:3-5 Ex 16:35; 17:6; Nm 20:8; 14:29 10:5 Nm 14:16
10:6-10 Nm 11:4; Ex 32:6; Nm 25:1-18; 21:5, 6; 16:41-49 10:16 Mt 26:26-28 10:18 Lv 7:6 10:20 Dt 32:17 10:22 Dt 32:21
1222
16
beneïm, no és comunió de la sang de
Crist? El pa que partim, no és comu- nió del cos del Crist?
17 Comquehihaunsolpa,els molts som un sol cos, perquè tots participem d’aquest sol pa.
18 Mireu l’Israel segons la carn: els qui mengen dels sacri cis, no parti- cipen de l’altar?
19 Què vull dir, doncs? Que l’ídol és alguna cosa, o que allò sacri cat a l’ídol és alguna cosa?
20 No pas, sinó que les coses que sacri quen els gentils, és als dimonis que les sacri quen, i allò no pas a Déu; i no vull que vosaltres tingueu comunió amb els dimonis.
21 No podeu beure la copa del Senyor i la copa dels dimonis. No podeu participar de la taula del Senyor i de la taula dels dimonis.
22 O provoquem el Senyor a gelo- sia? Som potser més forts que ell?


   1228   1229   1230   1231   1232