Page 1231 - Biblia Català TBS
P. 1231

23 Totes les coses em són permeses, però no totes convenen; totes les coses em són permeses, però no totes edi quen.
24 Que ningú no busqui el seu propi interès, sinó cadascú el de l’altre.
25 Detotallòqueesvenalacar- nisseria, mengeu-ne sense preguntar res per causa de la consciència.
26 Perquè del Senyor és la terra i la seva plenitud.
27 Si algun incrèdul us convida i hi voleu anar, mengeu de tot el que us serveixin, sense preguntar res per causa de la consciència.
28 Però si algú us digués: Això ha estat sacri cat als ídols, no en mengeu per consideració a aquell que ho ha indicat, i per causa de la consciència. Perquè del Senyor és la terra i la seva plenitud.
29 La consciència, dic, però no la teva, sinó la de l’altre. ¿Per què ha de ser judicada la meva llibertat per la consciència de l’altre?
30 I si en participo amb acció de gràcies, per què sóc censurat per allò de què dono gràcies?
31 Tant si mengeu, doncs, com si beveu, o feu qualsevol altra cosa, feu-ho tot per a la glòria de Déu.
32 No sigueu motiu d’entrebanc ni per als jueus, ni per als grecs, ni per a l’església de Déu.
33 De manera que jo també be- ne cio a tots en totes les coses, no cercant el meu propi pro t, sinó el de molts, a   que siguin salvats.
11
2 Us elogio, germans, perquè en totes les coses us recordeu de mi, i manteniu els ensenyaments tal com us els vaig transmetre.
3 I vull que sapigueu que el cap de tothomeéselCrist,ielcapdela dona és el seu home, i el cap de Crist és Déu.
1 Corintis 10, 11
4 Tot home que prega o profetitza amb el cap cobert, deshonra el seu cap,
5 i tota dona que prega o profetitza amb el cap descobert, deshonra el seu propi cap, perquè és igual com si estigués rasurada.
6 Per tant, si una dona no es co- breix, que també es rapi; però, si és vergonyós per a una dona rapar-se els cabells o rasurar-se, que es co- breixi.
7 Perquè l’home, certament, no s’ha de cobrir el cap, ja que és imatge i glòria de Déu; en canvi, la dona és glòria de l’home.
8 Perquè l’home no prové de la dona, sinó la dona de l’home.
9 I perquè l’home no fou creat per causa de la dona, sinó la dona per causa de l’home.
10 Per això la dona ha de tenir un senyal d’autoritat sobre el seu cap, per causa dels àngels.
11 D’altra banda, en el Senyor, ni l’home sense la dona, ni la dona sense l’home.
12 Perquè així com la dona ve de l’home, així també l’home ve per mitjà de la dona; i totes les coses vénen de Déu.
13 Jutgeu-ho vosaltres mateixos: ¿És escaient que la dona pregui a Déu descoberta?
14 ¿No us ensenya la mateixa na- turalesa que si l’home es deixa els cabells llargs, li és una deshonra?
Sigueu imitadors meus, com jo
també ho sóc de Crist.
15 Però si la dona es deixa els cabells llargs, li és una glòria, perquè la cabe- llera li ha estat donada per vel.
16
10:23 1Co 6:12 10:26 Ps 24:1. 11:7-9 Gn 1:26; 2:18-23
Però si algú vol discutir, nosal- tres no tenim tal costum, ni tampoc les esglésies de Déu.
17 Però en fer-vos aquests adverti- ments, no us elogio: perquè quan us reuniu no és per al millor, sinó per al pitjor.
18 Ja que primer sento dir que quan us reuniu com a església, hi ha di-
1223


































































































   1229   1230   1231   1232   1233