Page 1240 - Biblia Català TBS
P. 1240

2 Corintis 1, 2, 3
18 Però com Déu és  del, la nostra paraula envers vosaltres no va ser sí i no.
19 Perquè el Fill de Déu, Jesu-Crist, que entre vosaltres us vam predicar jo, i Silvà i Timoteu, no va ser pas sí i no, sinó que en ell hi ha el sí:
20 perquè totes les promeses de Déu, en ell són el sí i en ell són l’amén, per a la glòria de Déu a través de nosal- tres.
21 I el qui ens manté ferms en el Crist juntament amb vosaltres, i que també ens va ungir, és Déu;
22 i ell també ens segellà i ens donà l’Esperit com a arres en els nostres cors.
23 I jo invoco Déu per testimoni sobre la meva ànima, que ha estat per estalviar-vos tristesa que encara no he vingut a Corint.
24 No és que tinguem domini sobre la vostra fe, sinó que som col·labo- radors del vostre goig, perquè esteu ferms en la fe.
2I vaig determinar això en mi ma- teix, de no venir a vosaltres una altra vegada amb tristesa.
2 Perquè, si jo us entristeixo, ¿qui m’alegrarà a mi sinó el qui jo entris- teixo?
3 I us vaig escriure això mateix a   que quan vingués no tingués tristesa per part dels qui m’haurien d’alegrar. Con o de tots vosaltres que el meu goig és també el de tots vosaltres.
4 Perquè us vaig escriure amb molta a icció i angoixa de cor, amb moltes llàgrimes, no pas perquè us entristíssiu, sinó a   que cone- guéssiu el gran amor que tinc per vosaltres.
5 Però si algú ha estat causa de tris- tesa, no m’ha entristit a mi, sinó en certa manera, sense exagerar, a tots vosaltres.
1:19 Ft 18:5 1:21 1Jn 2:20, 27 1:22 Ef 1:13, 14 2:15 1Co 1:18
6 Ja en té prou el tal amb el càstig dels altres.
7 De manera que ara, al contrari, l’hauríeu de perdonar i encoratjar, no fos que, per causa de l’excessiva tristesa, el tal es consumís.
8 Per tant, us demano que li rea r- meu el vostre amor.
9 És per això que també us vaig escriure, per posar-vos a prova, si sou obedients en totes les coses.
10 I al qui vosaltres perdoneu alguna cosa, jo també. Perquè si jo he per- donat alguna cosa l’he perdonat per causa de vosaltres en la presència de Crist,
11 a   que Satanàs no ens prengui l’avantatge, perquè no ignorem els seus estratagemes.
12 Quan vaig arribar a Tròada per a l’evangeli del Crist, i em fou oberta una porta en el Senyor,
13 no vaig tenir repòs en el meu esperit perquè no vaig trobar el meu germà Titus, i després d’acomiadar-me d’ells, vaig marxar cap a Macedònia.
14 I gràcies a Déu, que sempre ens porta triomfants en Crist, i per mitjà de nosaltres manifesta l’olor del seu coneixement per tot arreu;
15 perquè som bona fragància del Crist per a Déu entre els qui són salvats i entre els qui es perden:
16 per als uns, olor de mort per a mort; per als altres, olor de vida per a vida. I, ¿qui està capacitat per aquestes coses?
17 Perquè nosaltres no som com molts, que mercadegen amb la pa- raula de Déu, sinó que amb sinceri- tat, i com a enviats de Déu, davant de Déu, parlem en Crist.
1232
3
O és que necessitem, com alguns, cartes de recomanació per a vosal-
2:6 1Co 5:4, 5 2:12-13 Ft 20:1-5; 1Co 16:9
¿Comencem novament a reco-
manar-nos a nosaltres mateixos?


   1238   1239   1240   1241   1242