Page 1242 - Biblia Català TBS
P. 1242

2 Corintis 4, 5
8 En tot estem oprimits, però no esclafats; trasbalsats, però no deses- perats;
9 perseguits, però no desemparats; abatuts, però no destruïts;
10 portant sempre en el cos la mort del Senyor Jesús, a   que també la vida de Jesús es manifesti en el nos- tre cos.
11 Perquè nosaltres, els qui vivim, som sempre lliurats a la mort per causa de Jesús, a   que també la vida de Jesús es manifesti en la nos- tra carn mortal.
12 De manera que en nosaltres obra la mort, i en vosaltres la vida.
13 Però, tenint el mateix esperit de la fe, segons allò que està escrit: Vaig creure, per això vaig parlar, també nosaltres creiem, i per això parlem;
14 sabent que aquell que ressuscità el Senyor Jesús, ens ressuscitarà també a nosaltres per Jesús, i ens presentarà amb vosaltres;
15 perquè totes les coses són per a vosaltres, a   que, multiplicada la gràcia per moltes persones, faci abundar l’acció de gràcies per a la glòria de Déu.
16 Per tant, no defallim, sinó al con- trari, encara que el nostre home exterior es va desgastant, l’interior es renova de dia en dia.
17 Perquè el lleuger pes momentani de la nostra a icció està produint un immensament immens i etern pes de glòria per a nosaltres,
18 que no mirem les coses que es veuen, sinó les que no es veuen; perquè les coses que es veuen són temporals, però les que no es veuen són eternes.
5Perquè sabem que si aquesta tenda, la nostra casa terrenal, es desfà, en els cels tenim un edi ci de
Déu, una casa no feta amb les mans, eterna.
2 I per això gemeguem, perquè an- helem de ser revestits amb la nostra habitació del cel,
3 i en tant que vestits no serem trobats despullats.
4 Perquè els qui estem en aquesta tenda gemeguem oprimits, perquè no voldríem ser despullats sinó re- vestits, a   que allò que és mortal sigui absorbit per la vida.
5 IésDéuquienshaformatpera això mateix, qui ens ha donat també les arres de l’Esperit.
6 Per tant, estem sempre plens de con ança, i sabem que mentre estem presents en el cos, estem ab- sents del Senyor.
7 Perquè caminem per fe, no per vista.
8 Estem, doncs, con ats, i ens es- timem més estar absents del cos i presents amb el Senyor.
9 Per això, tant si estem presents com si estem absents, anhelem de ser-li agradables.
10 Perquè tots nosaltres hem de comparèixer davant del tribunal de Crist, a   que cadascú rebi allò que ha fet estant en el cos, segons el que hagi obrat, sigui bo sigui dolent.
11 Coneixent, doncs, el temor del Senyor, persuadim els homes; però a Déu ja li som ben coneguts, i espero que també siguem prou coneguts en les vostres consciències.
12 Perquè no ens recomanem nova- ment a vosaltres, sinó que us donem ocasió de gloriar-vos a favor de nosal- tres, a   que tingueu una resposta per als qui es glorien en l’aparença, i no en el cor.
13 Perquè si ens comportem sense seny, és per a Déu, i si ens compor-
tem amb seny, és per a vosaltres.
4:10 1Co 15:31; Ga 6:17 4:13 Ps 116:10 4:16 Rm 7:22; Ef 3:16 5:10 Rm 14:10 1234
Perquè l’amor del Crist ens cons-
14
treny, havent comprès això: que si
un va morir a favor de tots, llavors tots van morir;


   1240   1241   1242   1243   1244