Page 1243 - Biblia Català TBS
P. 1243

2 Corintis 5, 6, 7
6 en puresa, en coneixement, en longanimitat, en bondat, en l’Esperit Sant, en amor no  ngit,
7 en paraula de veritat, en poder de Déu, amb les armes de justícia a dreta i esquerra,
8 per glòria i per deshonra, per mala i bona fama. Com a farsants, però veraços;
9 com a desconeguts, però ben cone- guts; com morint, però heus aquí, vivim; com a castigats, però no lliu- rats a la mort;
10 com a entristits, però sempre ale- gres; com a pobres, però enriquint a molts; com els qui no tenen res, però posseint totes les coses.
11 La nostra boca s’ha obert per a vosaltres, oh corintis, el nostre cor s’ha eixamplat.
12 No esteu estrets dins de nosal- tres, però vosaltres sou estrets en les vostres entranyes.
13 Corresponeu, doncs, de la ma- teixa manera, us parlo com a  lls: eixampleu-vos també vosaltres.
14 No us uniu amb jou desigual amb els incrèduls, perquè, ¿quina participació hi ha entre la justícia i la manca de llei? Quina comunió té la llum amb la tenebra?
15 Quin acord té Crist amb Belial? O quina part té el creient amb l’incrèdul? 16 Quin conveni té el santuari de Déu amb els ídols? Perquè vosaltres sou santuari del Déu vivent, tal com Déu va dir: Habitaré en ells, i entre ells caminaré; i jo seré el seu Déu, i ells em seran poble.
17 Per tant, sortiu d’enmig d’ells i separeu-vos-en, diu el Senyor, i: No toqueu res impur, i jo us rebré.
18 I jo us seré pare, i vosaltres em sereu  lls i  lles, diu el Senyor totpoderós.
7
5:17 Jn 3:3 5:21 Is 53:6, 12; Rm 5:19 6:2 Is 49:8
6:16 Lv 26:12; Jr 32:38; Ez 37:27; 1Co 3:16; 6:19 6:17 Is 52:11; Ez 20:34,41 6:18 2Sa 7:14
15 iellvamorirafavordetots,a  que els qui viuen ja no visquin per a si mateixos, sinó per aquell que morí i fou ressuscitat per ells.
16 Per tant, nosaltres des d’ara no coneixem ningú segons la carn, i en- cara que hàgim conegut Crist segons la carn, ara ja no el coneixem així. 17 Per tant, si algú és en Crist, és una nova creació; les coses velles han passat, heus aquí, tot ha estat fet nou.
18 I totes aquestes coses vénen de Déu, que ens ha reconciliat amb ell mateix per mitjà de Jesu-Crist, i ens ha donat el ministeri de la recon- ciliació.
19 Perquè Déu estava en Crist recon- ciliant el món amb si mateix, no te- nint-los en compte les seves ofenses, i ens ha encomanat la paraula de la reconciliació.
20 Per tant, som ambaixadors de Crist, com si Déu exhortés a través de nosaltres: Us preguem en Nom de Crist, reconcilieu-vos amb Déu.
21 Perquè aquell que no conegué pecat, per nosaltres el va fer pecat, a   que nosaltres siguem fets justícia de Déu en ell.
6Com a col·laboradors, doncs, també us exhortem que no rebeu en va la gràcia de Déu.
2 Perquè diu: En el temps favorable et vaig escoltar, i en el dia de salva- ció et vaig ajudar. Heus aquí, és ara el temps ben favorable, heus aquí, és ara el dia de la salvació!
3 En res no donem cap ocasió d’entrebanc, a   que el ministeri no sigui blasmat,
4 sinó que en tot ens recomanem a nosaltres mateixos com a ministres de Déu: amb molta paciència, en a iccions, en necessitats, en angoi- xes,
5 en assots, en presons, en avalots, en fatigues, en vetlles, en dejunis,
Tenint, doncs, aquestes prome-
ses, estimats, puri quem-nos de
6:5 Ft 16:23
1235


   1241   1242   1243   1244   1245