Page 1246 - Biblia Català TBS
P. 1246

2 Corintis 9, 10
d’avergonyir d’aquesta con ança de gloriar-nos.
5 Per tant, he cregut necessari d’exhortar els germans, perquè ens precedissin cap a vosaltres i prepa- ressin aquesta benedicció vostra que ha estat promesa, a   que estigui a punt com una benedicció generosa, i no com una mesquinesa.
6 I això us dic: El qui sembra escas- sament, també segarà escassament, i el qui sembra amb generositat, també segarà generosament.
7 Cadascú que doni segons s’ho ha proposat en el seu cor, no pas de mal grat o per força, perquè Déu estima el qui dóna amb alegria.
8 I Déu és poderós per fer abundar tota mena de gràcia vers vosaltres a   que, tothora en totes les coses tenint tot el su cient, abundeu en tota obra bona,
9 com està escrit: Escampà, donà als pobres; la seva justícia perdura per sempre.
10 I aquell que proveeix de llavor al qui sembra, i de pa per menjar, que també proveeixi i multipliqui la vostra sembradura, i augmenti els fruits de la vostra justícia;
11 enriquits en tot per a tota gene- rositat, la qual farà que, per mitjà de nosaltres, siguin donades gràcies a Déu,
12 perquè el servei d’aquest minis- teri no solament satisfà les neces- sitats dels sants, sinó que també fa que abundin moltes accions de gràcies a Déu;
13 per l’evidència que aquest ser- vei els dóna, glori quen Déu pel sotmetiment de la vostra confessió a l’evangeli de Crist, i per la genero- sitat de la vostra participació envers ells i envers tots;
14 i amb la seva pregària per vosal- tres, us anhelem de tot cor per la grà- cia immensa que Déu us ha donat.
15 Gràcies a Déu pel seu do inex- pressable.
9:6 Pr 11:24, 25 9:7 Pr 22:9 9:9 Ps 112:9 9:10 Is 55:10 9:15 Rm 8:32 10:4 Ef 6:13 10:5 1Co 1:19; 3:19
1238
per la mansuetud i la benig- 10
I jo mateix, Pau, us exhorto
nitat de Crist, jo, tan tímid quan sóc davant vostre, però tan atrevit amb vosaltres quan sóc absent.
2 Us prego, doncs, que quan sigui present no hagi de ser atrevit amb aquella con ança amb què penso ac- tuar gosadament contra alguns que ens consideren com si caminéssim segons la carn.
3 Perquè encara que caminem en la carn, no lluitem segons la carn
4 –perquè les armes de la nostra lluita no són carnals, sinó poderoses en Déu per enderrocar fortaleses–,
5 enderroquem raonaments i tota altivesa que s’alça contra el conei- xement de Déu, i portem captiu tot pensament a l’obediència de Crist,
6 i estem preparats per castigar tota desobediència quan l’obediència vostra sigui completa.
7 Fixeu-vos en allò que teniu al davant. Si algú està convençut que és de Crist, que consideri novament això en si mateix: com ell és de Crist, així també nosaltres som de Crist.
8 Perquè encara que em gloriés una mica massa de la nostra potestat, la qual el Senyor ens va donar per a edi cació, i no per a la vostra des- trucció, no me n’avergonyiria,
9 a quenosemblicomsiusvol- gués espantar amb cartes,
10 perquè les cartes, diu algú, són severes i fortes, però la presència corporal és feble, i la seva paraula és no-res.
11 Que el tal consideri això: així com som de paraula en cartes quan estem absents, així serem també d’obra quan estem presents.


   1244   1245   1246   1247   1248