Page 1249 - Biblia Català TBS
P. 1249

que jo hauria d’haver estat reco- manat per vosaltres, perquè en res no he restat enrere dels apòstols més eminents, encara que no sóc res.
12 Certament els senyals de l’apòs- tol han estat manifestats entre vosal- tres, amb tota paciència: en senyals, prodigis i obres poderoses.
13 Perquè, ¿en quina cosa heu estat menys que les altres esglésies, llevat que jo mateix no us he estat cap càrrega? Perdoneu-me aquesta injus- tícia.
14 Heus aquí, estic a punt de venir a vosaltres per tercera vegada, i tam- poc no us seré cap càrrega; perquè no cerco les vostres coses, sinó a vosaltres: perquè no són els  lls els qui han d’atresorar per als pares, sinó els pares per als  lls.
15 I jo de molt bon grat gastaré i em gastaré completament a favor de les vostres ànimes, encara que estimant-vos més, jo sigui menys estimat.
16 Així és, jo no us he estat cap càr- rega; però, com que sóc astut, us he pres amb engany.
17 ¿O és que em vaig apro tar de vosaltres per algun dels qui us vaig enviar?
18 Vaig exhortar Titus, i amb ell vaig enviar el germà. ¿Es va apro tar potser Titus de vosaltres? ¿No hem caminat amb el mateix esperit, en les mateixes petjades?
19 ¿Penseu novament que ens estem excusant davant de vosaltres? Parlem davant de Déu en Crist, i fem totes les coses, estimats, per a la vostra edi cació.
20 Perquè temo que quan vingui no us trobi de la manera com voldria, i que jo sigui trobat per vosaltres com no voldríeu; no fos que hi hagi bara- lles, enveges, esclats d’ira, rivalitats, maledicències, murmuracions, va- naglòries, desordres.
13:1 Dt 19:15 13:4 Fl 2:8
2 Corintis 12, 13
21 No sigui que novament, en venir a vosaltres, el meu Déu m’humiliï davant vostre, i m’hagi de doldre per molts dels qui han pecat abans, i no s’han penedit de la seva impuresa i fornicació i lascívia que van come- tre.
que vinc a vosaltres. Per boca 13
Aquesta és la tercera vegada
de dos o tres testimonis serà esta- blerta tota qüestió.
2 Ja ho vaig dir quan era present per segona vegada, i ho torno a dir per endavant, i, ara absent, escric als qui han pecat abans, i a tots els altres: Si vinc una altra vegada, no seré indulgent;
3 ja que cerqueu una prova que Crist parla en mi –ell que no és feble envers vosaltres, sinó poderós entre vosaltres;
4 perquè, encara que va ser cruci - cat en feblesa, viu pel poder de Déu, i nosaltres, en efecte, també som febles en ell, però viurem amb ell pel poder de Déu, per a vosaltres.
5 Examineu-vos vosaltres mateixos si sou en la fe, proveu-vos vosaltres mateixos. ¿O no sabeu reconèixer en vosaltres mateixos que Jesu-Crist és en vosaltres? Llevat que sigueu reprovats.
6 Però espero que sabreu conèixer que nosaltres no som reprovats.
7 IpregoaDéuquenofeuresde mal, no pas a   que nosaltres apare- guem aprovats, sinó a   que vosal- tres feu el bé, i nosaltres siguem com reprovats.
8 Perquè no tenim cap poder contra la veritat, sinó a favor de la veritat. 9 Perquè ens alegrem quan nosaltres som febles, i vosaltres sou poderosos; i això és també el que demanem: el vostre perfeccionament.
10 Per això, escric aquestes coses estant absent, a   que quan sigui present no hagi d’usar de severitat, segons la potestat que el Senyor em
1241


   1247   1248   1249   1250   1251