Page 1252 - Biblia Català TBS
P. 1252

Gàlates 2, 3
2Després, passats catorze anys, vaig pujar una altra vegada a Jerusalem amb Bernabé, i també vaig prendre Titus amb mi.
2 Hi vaig pujar d’acord amb una re- velació, i els vaig exposar, en privat, als notables l’evangeli que predico entre els gentils, no fos que estigués corrent o hagués corregut en va.
3 Però ni tan sols Titus, que anava amb mi, encara que era grec, no el van obligar a circumcidar-se;
4 i això per causa dels falsos ger- mans in ltrats, que s’han introduït furtivament per espiar la nostra lli- bertat que tenim en Crist-Jesús, a   d’esclavitzar-nos;
5 als quals ni per un instant no vam cedir en subjecció, a   que la veritat de l’evangeli es mantingui amb vos- altres.
6 Però per part dels qui semblen ser alguna cosa –allò que hagin estat no m’importa gens, Déu no fa accep- ció de persones–, aquests notables, doncs, no em van comunicar res.
7 Sinó al contrari, havent vist que m’havia estat con at l’evangeli de la incircumcisió, com a Pere el de la circumcisió,
8 perquè aquell que va obrar en Pere per a l’apostolat als de la circumcisió, també ha obrat en mi per al dels gen- tils,
9 i havent reconegut la gràcia que m’ha estat donada, Jaume, Quefes i Joan, que eren tinguts com a colum- nes, ens van donar la mà dreta a mi i a Bernabé en senyal de comunió, perquè nosaltres anéssim als gentils, i ells als de la circumcisió;
10 només que ens recordéssim dels pobres, la qual cosa he procurat de fer amb tota sol·licitud.
11 Però quan Pere vingué a Antioquia, me li vaig oposar oberta- ment perquè era de blasmar.
12 Perquè, abans de venir alguns de part de Jaume, menjava amb els
2:1 Ft 15:2 2:16 Rm 3:20 1244
gentils; però quan van arribar, ell se’n retreia i se n’apartava, tement els de la circumcisió.
13 I els altres jueus també van dis- simular amb ell,  ns al punt que també Bernabé fou arrossegat per la dissimulació d’ells.
14 Però quan vaig veure que no caminaven rectament, conforme a la veritat de l’evangeli, vaig dir a Pere davant de tots: Si tu, que ets jueu, vius com els gentils i no com els jueus, ¿per què obligues els gentils a judaïtzar?
15 Nosaltres som jueus de naixe- ment, i no pecadors d’entre els gen- tils:
16 sabem que l’home no és justi cat per les obres de la llei, sinó per mitjà de la fe en Jesu-Crist; també nosaltres hem cregut en Crist-Jesús, a   que siguem justi cats per la fe en Crist, i no per les obres de la llei: perquè per les obres de la llei cap carn no serà justi cada.
17 I si, cercant de ser justi cats en Crist, nosaltres mateixos també vam ser trobats pecadors, ¿és Crist llavors ministre del pecat? De cap manera! 18 Perquè, si torno a construir les coses que vaig destruir, jo mateix em constitueixo transgressor.
19 Perquè jo, per mitjà de la llei, vaig morir a la llei, a   de viure per a Déu.
20 Amb Crist estic juntament cruci-  cat: però visc, ja no pas jo, sinó que Cristviuenmi.Ielquearaviscenla carn ho visc en la fe del Fill de Déu, que em va estimar i es va lliurar ell mateix per mi.
21 No rebutjo la gràcia de Déu, per- què si la justícia és per mitjà de la llei, llavors Crist va morir debades.
3Oh gàlates insensats! ¿Qui us va embruixar per no obeir la veritat, després que davant dels vostres ulls
Jesu-Crist cruci cat va ser manifes- tat entre vosaltres?


   1250   1251   1252   1253   1254