Page 1253 - Biblia Català TBS
P. 1253

Gàlates 3
sigui d’un home, ningú no l’anul·la ni hi afegeix res.
16 A Abraham i al seu llinatge li foren fetes les promeses. No diu: I als seus llinatges, com si es tractés de molts, sinó com un de sol: I al teu llinatge, que és Crist.
17 I dic això: Un testament que des d’abans ha estat con rmat per Déu a Crist, la llei, que tingué lloc quatre-cents trenta anys després, no l’anul·la, de manera que invalidi la promesa.
18 Perquè, si l’herència vingués de la llei, ja no vindria de la promesa. Però Déu la va donar per gràcia a Abraham per mitjà d’una promesa.
19 Per què, doncs, la llei? Fou afe- gida per causa de les transgressions,  ns que arribés el llinatge al qual havia estat feta la promesa; i fou promulgada per àngels, per mà d’un mitjancer.
20 El mitjancer no ho és mai d’un de sol, però Déu és u.
21 La llei, doncs, ¿va contra les promeses de Déu? De cap manera! Perquè si hagués estat donada una llei capaç de vivi car, llavors certa- ment la justícia vindria de la llei.
22 Però l’Escriptura va recloure totes les coses sota pecat, perquè la pro- mesa que és per mitjà de la fe en Jesu-Crist fos donada als qui creuen. 23 Abans però que vingués la fe, estàvem sota la guarda de la llei, re- closos en espera de la fe que s’havia de revelar.
24 De manera que la llei ha estat el nostre mentor per dur-nos a Crist, a   que siguem justi cats per la fe.
25 Però, havent arribat la fe, ja no estem més sota el mentor.
26 Perquè tots sou  lls de Déu per la fe en Crist-Jesús.
27 Perquè tots els qui vau ser bate- jats en Crist, de Crist us heu revestit.
3:6 Gn 15:6; Rm 4:3 3:7 Gn 15:6 3:8 Gn 12:3
3:13 Dt 21:23 3:16 Gn 12:7; 13:15; 24:7 3:19 Rm 5:20; Ft 7:53; Ex 20:19-22 3:22 Rm 3:9, 19, 23
2 Això només vull saber de vos- altres: ¿Vau rebre l’Esperit per les obres de la llei, o per escoltar amb fe?
3 Tan insensats sou! Havent comen- çat en l’Esperit, heu d’acabar en la carn?
4 Heu sofert tantes coses en va? Si és que són en va.
5 El qui us proveeix, doncs, l’Esperit, i fa obres poderoses en vosaltres, ¿ho fa per les obres de la llei, o per escol- tar amb fe?
6 Com Abraham va creure Déu, i li fou comptat com a justícia.
7 Sapigueu, doncs, que els de la fe, aquests són  lls d’Abraham.
8 I preveient l’Escriptura que Déu justi caria els gentils per la fe, va anunciar l’evangeli per endavant a Abraham: En tu seran beneïdes totes les nacions.
9 De manera que els qui són de la fe són beneïts amb el creient Abraham.
10 Perquè tots els qui són de les obres de la llei estan sota maledicció, ja que està escrit: Maleït tot aquell que no perseveri en totes les coses que han estat escrites en el llibre de la Llei per fer-les.
11 I és evident que en virtut de la llei ningú no es justi ca davant de Déu: perquè el just per la fe viurà.
12 La llei, en canvi, no és de la fe, sinó que diu: L’home que faci aques- tes coses viurà per elles.
13 Crist ens va redimir de la male- dicció de la llei, esdevenint maledic- ció en lloc de nosaltres, perquè està escrit: Maleït tot aquell que penja d’una fusta;
14 a   que la benedicció d’Abraham en Crist-Jesús arribés als gentils, a   que rebéssim la promesa de l’Esperit per mitjà de la fe.
15 Germans, parlo humanament: un testament con rmat, encara que
3:10 Dt 27:26 3:11 Ha 2:4 3:12 Lv 18:5
1245


   1251   1252   1253   1254   1255