Page 1255 - Biblia Català TBS
P. 1255

perquè són molts els  lls de la des- emparada, més que els de la que té marit.
28 I nosaltres, germans, som  lls de la promesa, com Isaac.
29 Però, així com aleshores el nascut segons la carn perseguia el nascut segons l’esperit, així també ara.
30 Però, què diu l’Escriptura? Fes fora l’esclava i el seu  ll, perquè el  ll de l’esclava no heretarà pas amb el  ll de la lliure.
31 Per tant, germans, no som  lls de l’esclava, sinó de la lliure.
5Manteniu-vos, doncs, ferms en la llibertat amb què Crist ens ha fet lliures, i no sigueu oprimits nova-
ment amb un jou d’esclavitud.
2 Heus aquí, jo Pau, us dic que si us feu circumcidar, Crist no us apro ta- rà de res.
3 I testi co una altra vegada a tot- hom que es fa circumcidar que està obligat a complir tota la llei.
4 Esteu separats del Crist, els qui us justi queu en la llei: heu caigut de la gràcia.
5 Perquè nosaltres, en l’Esperit, an- helem l’esperança de la justícia per la fe.
6 Ja que en Crist-Jesús ni la cir- cumcisió no té cap força, ni tampoc la incircumcisió, sinó la fe obrant a través de l’amor.
7 Estàveu corrent bé, qui us ha posat destorbs per no obeir la veri- tat?
8 Aquesta persuasió no prové del qui us crida.
9 Una mica de llevat fa fermentar tota la massa.
10 Jo tinc con ança de vosaltres en el Senyor que no pensareu res dife- rent; però el qui us pertorba rebrà el judici, sigui qui sigui.
11 I jo, germans, si encara prediqués la circumcisió, per què sóc perseguit
Gàlates 4, 5
encara? Llavors s’hauria anul·lat l’en- trebanc de la creu.
12 Tant de bo que també siguin tallats els qui us trastornen!
13 Perquè vosaltres, germans, heu estat cridats a la llibertat; només que la llibertat no sigui una ocasió per a la carn, sinó serviu-vos els uns als altres per l’amor.
14 Perquè tota la llei es compleix en un sol precepte, en aquest: Esti- maràs el teu proïsme com a tu ma- teix.
15 Però, si us mossegueu i us devo- reu els uns als altres, mireu que no us consumiu els uns als altres.
16 Per tant, dic: Camineu en l’Esperit, i no satisfareu el desig de la carn.
17 Perquè la carn desitja contra l’Esperit, i l’Esperit contra la carn: i aquests s’oposen mútuament, a quenofeulescosesque voldríeu.
18 Però si us deixeu guiar per l’Esperit, no esteu sota la llei.
19 I és evident quines són les obres de la carn, que són: adulteri, fornica- ció, impuresa, lascívia,
20 idolatria, bruixeria, enemistats, baralles, gelosies, ires, rivalitats, di- visions, partits,
21 enveges, homicidis, embriague- ses, golafreries, i les coses semblants a aquestes, sobre les quals us predic, com ja us vaig predir, que els qui practiquen tals coses no heretaran el regne de Déu.
22 Però el fruit de l’Esperit és: amor, goig, pau, longanimitat, benignitat, bondat, fe,
23 mansuetud, temprança: contra aquestes coses no hi ha llei.
24 Els qui són del Crist han cruci - cat la carn amb les seves passions i desitjos.
25 Si vivim en l’Esperit, caminem també en l’Esperit.
4:29, 30 Gn 21:9, 10 5:1 Jn 8:32; Rm 7:6 5:9 1Co 5:6 5:11 1Co 1:23 5:14 Lv 19:18 5:17 Rm 7:15-23 5:18 Rm 8:2, 14
1247


   1253   1254   1255   1256   1257