Page 1257 - Biblia Català TBS
P. 1257

1Pau, apòstol de Jesu-Crist per vo- luntat de Déu, als sants i  dels en Crist Jesús que són a Efes:
2 gràcia a vosaltres i pau de part de Déu, Pare nostre, i del Senyor Jesu- Crist.
3 Beneït el Déu i Pare del nostre Senyor Jesu-Crist, que ens ha beneït amb tota benedicció espiritual en els àmbits celestials, en Crist;
4 així com ens va elegir en ell abans de la fundació del món, a   que siguem sants i irreprensibles davant d’ell, en amor,
5 havent-nos predestinat per a una adopció com a  lls a través de Jesu- Crist per a si mateix, segons el bene- plàcit de la seva voluntat,
6 per a lloança de la glòria de la seva gràcia, amb la qual ens afavorí en l’Estimat:
7 en qui tenim la redempció per la seva sang, la remissió de les ofenses, d’acord amb la riquesa de la seva gràcia,
8 que ell féu abundar per a nosal- tres en tota saviesa i intel·ligència,
9 fent-nos conèixer el misteri de la seva voluntat, d’acord amb el seu beneplàcit, que s’havia proposat en si mateix,
10 de reunir, en l’administració de la plenitud dels temps, totes les coses en el Crist, tant les del cel com les de la terra:
11 en ell, en qui també hem estat fets possessió seva, havent estat pre- destinats segons el designi d’aquell qui fa totes les coses d’acord amb el propòsit de la seva voluntat,
12 a   que siguem per a lloança de la seva glòria, nosaltres que prèvia- ment hem posat la con ança en Crist:
13 en ell també vosaltres, havent escoltat la paraula de la veritat, l’evangeli de la vostra salvació, i havent cregut en ell, fóreu segellats amb l’Esperit Sant de la promesa,
14 el qual és les arres de la nostra herència, per a la redempció de la propietat adquirida, per a la lloança de la seva glòria.
15 Per això, també jo, havent sentit parlar de la vostra fe en el Senyor Jesús, i del vostre amor envers tots els sants,
16 no paro de donar gràcies per vos- altres, fent memòria de vosaltres en les meves pregàries,
17 perquè el Déu del nostre Senyor Jesu-Crist, el Pare de la glòria, us doni esperit de saviesa i de revelació en el coneixement d’ell,
18 il·luminats els ulls de la vostra ment, a   que sapigueu quina és l’esperança de la seva crida, i quina la riquesa de la glòria de la seva herència en els sants,
19 i quina és la superabundant gran- desa del seu poder envers nosaltres els qui creiem, conforme a l’operació de la potència de la seva força,
20 que va operar en el Crist quan el va ressuscitar d’entre els morts, i el va fer seure a la seva dreta en els àmbits celestials,
21 per damunt de tot principat, i po- testat, i poder, i dominació, i de tot
Epístola de l’Apòstol Pau als Efesis
1:1 Ft 18:19-21; 19:1; 20:17 1:5 Rm 8:29 1:7 Col 1:14 1:9 2Tm 1:9 1:13 2Co 1:22 1:17 Col 1:9 1:20 Ps 110:1
1249


   1255   1256   1257   1258   1259