Page 1265 - Biblia Català TBS
P. 1265

jo també m’animi sabent com us van les coses.
20 Perquè no tinc ningú del mateix ànim, que es preocupi tan sincera- ment per les vostres coses,
21 perquè tots cerquen les pròpies coses, no pas les coses de Crist- Jesús.
22 Ja coneixeu el seu caràcter pro- vat, perquè, com un  ll al pare, ha servit amb mi en l’evangeli.
23 Per tant, espero enviar-vos-el de seguit, així que vegi com van els meus assumptes.
24 I tinc con ança en el Senyor que també jo mateix vindré aviat.
25 I vaig creure necessari d’enviar-vos Epafrodit, el meu germà, col·labo- rador i company de lluita, el vostre missatger i servidor de la meva neces- sitat,
26 ja que ell us enyorava molt a tots, i estava angoixat perquè havíeu sentit dir que s’havia posat malalt. 27 I realment estigué malalt, quasi  ns a la mort, però Déu tingué mi- sericòrdia d’ell, i no solament d’ell sinótambédemi,a quejono tingués tristesa sobre tristesa.
28 Per tant, us l’he enviat molt diligentment perquè us alegreu en tornar-lo a veure, i jo tingui menys tristesa.
29 Rebeu-lo, doncs, en el Senyor amb tota alegria, i honreu els qui són com ell,
30 perquè per l’obra del Crist va arribar arran de la mort, exposant la vida per suplir el que mancava en el vostre servei per a mi.
3Finalment, germans meus, ale- greu-vos en el Senyor. Escriure-us les mateixes coses no és treballós per
a mi, i és segur per a vosaltres.
2 Guardeu-vos dels gossos, guar- deu-vos dels mals obrers, guardeu-vos de la mutilació.
3 Perquè nosaltres som la circum- cisió, els qui servim Déu en esperit
3:5 Ft 23:6 3:6 Ft 8:3
Filipencs 2, 3
i ens gloriem en Crist-Jesús, i no posem la con ança en la carn.
4 Malgrat que jo podria tenir con an- ça nsitotenlacarn;siaalgúli sembla que pot con ar en la carn, jo encara més:
5 circumcidat el vuitè dia, del llinat- ge d’Israel, de la tribu de Benjamí, hebreu d’hebreus; pel que fa a la llei, fariseu;
6 pel que fa al zel, perseguidor de l’església; pel que fa a la justícia que és en la llei, irreprensible.
7 Però les coses que m’eren un guany, les he considerades com a pèrdua per causa del Crist.
8 I encara més: considero també que totes les coses són una pèrdua a causa de l’excel·lència del coneixe- ment de Crist-Jesús, el meu Senyor, pel qual vaig perdre totes les coses, i les considero fems, per tal de guanyar Crist,
9 i que jo sigui trobat en ell no te- nint justícia pròpia, que prové de la llei, sinó la que és per mitjà de la fe en Crist, la justícia que prové de Déu, fonamentada en la fe,
10 a   de conèixer-lo a ell, i el poder de la seva resurrecció, i la participa- ció dels seus sofriments, fet confor- me a la seva mort,
11 per si d’alguna manera arribés a la resurrecció d’entre els morts.
12 No pas que ja ho hagi obtingut o que ja hagi estat perfeccionat, però continuo endavant per si ho aconse- gueixo, ja que Crist-Jesús també em va aconseguir.
13 Germans, jo no penso que ja ho he aconseguit, només això: oblidant les coses que resten al darrere, m’esforço vers les coses que són al davant.
14 Continuo endavant cap a la meta per aconseguir el premi de la crida de dalt que Déu ha fet en Crist-Jesús.
15 Per tant, que tots els qui som madurs pensem d’aquesta manera,
1257


   1263   1264   1265   1266   1267