Page 127 - Biblia Català TBS
P. 127

nya el seu proïsme referent a un dipòsit o una penyora o una cosa robada, o oprimeix el seu proïsme,
3 o troba una cosa perduda, i men- teix en això i jura en fals, en quals- sevol dels pecats que un home fa pecant-hi,
4 s’esdevindrà que, si peca i comet una ofensa, tornarà allò que ha robat o que ha pres amb engany, o el dipòsit que li fou con at, o la cosa perduda que ha trobat,
5 o tot allò sobre què ha jurat en fals, ho restituirà íntegrament, i hi afegirà la seva cinquena part. Ho donarà a qui li pertany, el dia del seu sacri ci per la culpa.
6 I portarà el seu sacri ci per la culpa a Jahveh, un moltó perfecte del ramat, segons la teva valoració, com a sacri ci per la culpa, al sacer- dot.
7 I el sacerdot farà expiació per ell davant Jahveh, i serà perdonat de qualsevol de les coses que ha fet, pecant-hi.
8 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
9 Mana a Aaron i als seus lls, dient: Aquesta és la llei de l’holocaust: l’holocaust romandrà sobre el braser damunt l’altar tota la nit ns al matí, i el foc de l’altar cremarà en ell.
10 I el sacerdot es posarà la seva túnica de lli, i es posarà sobre la seva carn calces de lli, i quan el foc haurà consumit l’holocaust, prendrà la cendra greixosa de sobre l’altar i la posarà a la vora de l’altar.
11 I es despullarà les seves vestidu- res i es posarà unes altres vestidures, i traurà la cendra greixosa fora del campament, a un lloc pur.
12 I el foc cremarà damunt l’altar, no s’apagarà. I el sacerdot hi encen- drà llenya cada matí, i hi arranjarà l’holocaust a sobre, i hi farà pujar en fum el greix dels sacri cis de pau.
Levític 6
13 El foc cremarà contínuament da- munt l’altar, mai no s’apagarà.
14 I aquesta és la llei del present: els lls d’Aaron l’oferiran davant Jahveh, enfront de l’altar.
15 I el sacerdot prendrà un grapat de or de farina del present amb el seu oli, i tot l’encens que hi ha damunt del present i ho farà pujar en fum sobre l’altar, olor suau, el seu memo- rial per a Jahveh.
16 I Aaron i els seus lls menjaran el restant; ho menjaran sense llevat, en un lloc sant, ho menjaran a l’atri de la tenda de la reunió.
17 No es courà amb llevat: és la part que jo els dono de les meves ofrenes de foc. És cosa molt santa, com el sacri ci pel pecat i el sacri ci per la culpa.
18 Tot mascle d’entre els lls d’Aaron en menjarà. És un estatut perpetu per a les vostres generacions de les ofre- nes de foc a Jahveh. Tothom que les tocarà serà sant.
19 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
20 Aquesta és l’ofrena que Aaron i els seus lls oferiran a Jahveh el dia de la seva unció: una desena part d’efà de or de farina com a present continu, la meitat al matí i la meitat al vespre.
21 Serà feta a la planxa, amb oli. La portaràs fregida, i oferiràs a Jahveh els bocins cuits del present d’olor suau per a Jahveh.
22 I el sacerdot que sigui ungit en el seu lloc d’entre els seus lls l’oferirà: és un estatut perpetu de Jahveh, serà pujat en fum completament.
23 I tot present d’un sacerdot serà cremat completament, no se’n men- jarà gens.
24 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
25 Parla a Aaron i als seus lls, dient: Aquesta és la llei del sacri- ci pel pecat: el sacri ci pel pecat
6:10 Ex 28:39-43 6:16 1Co 9:13, 14 6:20 Ex 29:1, 2
119


   125   126   127   128   129