Page 1277 - Biblia Català TBS
P. 1277

seva boca, i anul·larà amb l’esplendor de la seva vinguda.
9 La vinguda de l’inic és conforme a l’operació de Satanàs, amb tota mena de poder, i de senyals, i de prodigis de mentida,
10 i amb tota mena d’engany d’injustícia en els qui es perden, per- què no van rebre l’amor de la veritat per ser salvats.
11 I per això Déu els enviarà una operació d’error, perquè creguin la mentida;
12 a   que siguin jutjats tots els qui no van creure la veritat, sinó que es van complaure en la injustícia.
13 Però nosaltres hem de donar sempre gràcies a Déu per vosaltres, germans estimats del Senyor, perquè Déu us elegí des del començament per a salvació en la santi cació de l’Esperit i fe en la veritat,
14 a la qual us cridà a través del nostre evangeli, per obtenir la glòria del nostre Senyor Jesu-Crist.
15 Per tant, germans, manteniu-vos ferms, i reteniu les tradicions que us hem ensenyat, sigui de paraula o per carta nostra.
16 I que el mateix Senyor nostre Jesu-Crist i el Déu i Pare nostre, que ens ha estimat i ens ha donat consol etern i bona esperança per gràcia,
17 consoli els vostres cors, i us afer- mi en tota paraula i obra bona.
3Finalment, germans, pregueu per nosaltres a   que la paraula del Senyor corri i sigui glori cada, com
ho és entre vosaltres,
2 i que siguem deslliurats dels homes dolents i malvats, perquè la fe no és de tots.
3 Però el Senyor és  del, i ell us afermarà i guardarà del maligne.
4 I tenim con ança en el Senyor pel que fa a vosaltres, que aquestes coses que us manem les feu i les fareu.
2 Tessalonicencs 2, 3
5 Que el Senyor dirigeixi els vostres cors vers l’amor de Déu, i vers la perseverança del Crist.
6 Us manem, germans, en Nom del nostre Senyor Jesu-Crist, que us apar- teu de tot germà que camina pereso- sament, i no segons l’ensenyament que va rebre de nosaltres.
7 Perquè vosaltres mateixos sabeu com cal imitar-nos, perquè no ens vam comportar peresosament entre vosaltres;
8 ni vam menjar de franc el pa de ningú, sinó que vam treballar amb esforçifatiganitidia,a denoser una càrrega per a ningú de vosal- tres;
9 no pas perquè no hi tinguéssim dret, sinó per donar-vos nosaltres mateixos un model perquè ens imi- téssiu.
10 Perquè també quan érem amb vos- altres ja us manàvem això: Si algú no vol treballar, que tampoc no mengi. 11 Perquè escoltem que alguns estan caminant entre vosaltres amb peresa, sense treballar en res, sinó enredant per tot arreu.
12 Als tals els manem i els exhortem en el nostre Senyor Jesu-Crist que treballin amb quietud, i mengin el seu propi pa.
13 I vosaltres, germans, no us can- seu de fer el bé.
14 I si algú no obeeix la nostra parau- la per aquesta carta, assenyaleu-lo i no us associeu amb ell, a   que s’avergo- nyeixi.
15 I no el considereu com un ene- mic, sinó amonesteu-lo com a germà. 16 I que el mateix Senyor de la pau us doni la pau en tot moment i de tota manera. Que el Senyor sigui amb tots vosaltres!
17 La salutació és de la meva pròpia mà, de Pau, que és la signatura en cada carta, així escric.
18 La gràcia del nostre Senyor Jesu- Crist sigui amb tots vosaltres. Amén.
2:9 Mt 24:24 3:10 Gn 3:19
2:15 1Co 15:58; 16:13 3:2 Rm 15:31 3:6 Rm 16:17 3:16 Rm 15:33
1269


   1275   1276   1277   1278   1279