Page 1281 - Biblia Català TBS
P. 1281

11 Però refusa les viudes més joves, perquè quan la sensualitat les allu- nya del Crist, volen casar-se,
12 i tenen culpa perquè han rebutjat la primera fe,
13 i al mateix temps aprenen a ser ocioses, rondant per les cases, i no solament ocioses sinó també xerrai- res i tafaneres, i parlen de coses que no convenen.
14 Vull, doncs, que les més joves es casin, que tinguin  lls, que portin la casa, que no donin a l’adversari cap ocasió que sigui causa de retret;
15 perquè algunes ja s’han girat per anar darrere de Satanàs.
16 Si algun creient o alguna creient té viudes, que les ajudi, a   que l’església no hagi de dur la càrrega, i pugui aju- dar les qui realment són viudes.
17 Els ancians que dirigeixen bé que siguin tinguts per dignes de doble honor, sobretot els qui s’esforcen en la paraula i en l’ensenyament.
18 Perquè l’Escriptura diu: No posa- ràs boç al bou que trilla; i: L’obrer és digne del seu jornal.
19 No acceptis cap acusació contra un ancià, llevat que hi hagi dos o tres testimonis.
20 Els que pequin, redargüeix-los da- vant de tots, a   que també els altres tinguin temor.
21 T’encarrego davant de Déu i del Senyor Jesu-Crist, i dels àngels es- collits, que guardis aquestes coses sense cap prejudici, no fent res per favoritisme.
22 No imposis massa de pressa les mans a ningú, ni participis dels pe- cats dels altres; conserva’t pur a tu mateix.
23 No beguis més aigua sola, sinó pren una mica de vi a causa del teu estómac i de les teves freqüents malalties.
24 Els pecats d’alguns homes són evidents abans del judici, els d’altres els segueixen després;
1 Timoteu 5, 6
25 igualment, també les bones obres són evidents, i les que són d’altra manera no es poden amagar.
5:18 Dt 25:4; Mt 10:10 6:1 Ef 6:5; Tt 2:9, 10; 1Pe 2:18 6:7 Ps 49:17; Ecl 5:15
6
per dignes de tot honor, a   que no sigui blasfemat el Nom de Déu ni la doctrina.
2 I els qui tenen amos creients, que no els menystinguin pel fet de ser germans, sinó que els serveixin enca- ra millor, perquè els qui es bene cien del bon servei són creients i estimats. Ensenya i exhorta aquestes coses.
3 Si algú ensenya doctrines diferents, i no s’adhereix a les sanes paraules, les del nostre Senyor Jesu-Crist, i a la doctrina que és segons la pietat,
4 està envanit, no entén res, sinó que es posa malalt amb controvèr- sies i discussions de paraules, d’on vénen enveges, baralles, maledicèn- cies, sospites malignes,
5 contencions d’homes que tenen l’enteniment corromput i estan pri- vats de la veritat, que consideren que la pietat és un negoci: allunya’t dels tals.
6 Tanmateix, la pietat amb aconten- tament és un gran negoci,
7 perquè res no vam portar al món, i és evident que tampoc no ens en podem endur res.
8 Tenint, doncs, menjar i abric, esta- rem satisfets amb això.
9 Però els qui volen fer-se rics cauen en la temptació i en un parany, i en moltes cobejances insensates i per- nicioses que enfonsen els homes en ruïna i en perdició.
10 Perquè l’amor als diners és una arrel de tota mena de mals, i alguns els han cobdiciat, i s’han extraviat de la fe, i s’han torturat ells mateixos amb molts dolors.
11 Però tu, oh home de Déu, fuig d’aquestes coses, i segueix la justí-
Tots els servents que estan sota
jou, que tinguin els seus amos
1273


   1279   1280   1281   1282   1283