Page 1286 - Biblia Català TBS
P. 1286

2 Timoteu 4
17 Però el Senyor em va assistir, i em donà forces, perquè a través meu fos acomplerta la predica- ció, i tots els gentils escoltessin: i vaig ser deslliurat de la boca del lleó.
18 I el Senyor em deslliurarà de tota obra dolenta, i em conservarà per al seu regne celestial. A Ell glòria pels segles dels segles. Amén.
4:19 Ft 18:2; 2Tm 1:16, 17 4:20 Ft 19:22
19 Saluda Prisca i Aquila, i la famí- lia d’Onesífor.
20 Erast restà a Corint, i Trò m el vaig deixar malalt a Milet.
21 Afanya’t a venir abans de l’hivern. Et saluden Eubul, Púdens, Lli, Clàudia i tots els germans.
22 El Senyor Jesu-Crist sigui amb el teu esperit. La gràcia sigui amb vosaltres. Amén.
1278


   1284   1285   1286   1287   1288