Page 1287 - Biblia Català TBS
P. 1287

1Pau, servent de Déu, i apòstol de Jesu-Crist, d’acord amb la fe dels elegits de Déu i el coneixement de la
veritat que és segons la pietat,
2 en l’esperança de la vida eterna, la qual Déu, que no menteix, va prome- tre des d’abans dels temps dels segles, 3 i en els moments apropiats ell ma- nifestà la seva paraula per la predica- ció, que m’ha estat con ada segons el manament de Déu, el nostre Salvador; 4 a Titus, veritable  ll conforme a la fe que tenim en comú: gràcia, misericòrdia i pau de part de Déu Pare i del Senyor Jesu-Crist, el nostre Salvador.
5 Et vaig deixar a Creta per aquest motiu, perquè posessis en ordre les coses que manquen, i establissis an- cians en cada ciutat, tal com et vaig manar:
6 si algú és irreprensible, marit d’una sola muller, que tingui els  lls creients, no acusats de llibertinatge ni rebels.
7 Perquè cal que el supervisor sigui irreprensible, com a administrador de Déu; que no sigui obstinat, ni iracund, ni donat al vi, ni violent, ni cobdiciós de malguanys;
8 sinó hospitalari, amic del bé, dis- cret, just, sant, temperat,
9 que retingui la paraula  del que és d’acord amb la doctrina, a   que sigui capaç d’exhortar amb la sana doctrina i de redargüir els que con- tradiuen.
10 Perquè n’hi ha molts que són també rebels, garlaires i enganyadors,
1:4 2Co 8:23 2:5 1Pe 3:1
especialment dels que provenen de la circumcisió,
11 als quals cal tapar la boca, perquè aquests trastornen cases senceres, ensenyant coses que no convenen, per aconseguir un vil guany.
12 Un d’ells, un propi profeta d’ells, digué: Cretencs, sempre mentiders, males bèsties, golafres peresosos.
13 Aquest testimoni és cert. Per això, reprèn-los severament, a   que siguin sans en la fe,
14 i no facin cas de faules jueves, i de manaments d’homes que s’han girat de la veritat.
15 Totes les coses són netes per als nets; en canvi, per als contaminats i incrèduls res no és net, sinó que tenen tant l’enteniment com la cons- ciència contaminats.
16 Professen conèixer Déu, però amb les obres el neguen; són abo- minables, i desobedients, i reprovats per a tota bona obra.
Epístola de l’Apòstol Pau a Titus
2
2 Que els ancians siguin sobris, dig- nes, discrets, sans en la fe, en l’amor i en la perseverança.
3 Semblantment, que les ancianes siguin reverents en el comporta- ment, no calumniadores, no escla- vitzades a molt vi, mestres del bé;
4 que ensenyin les dones joves a ser assenyades, a estimar el marit, a esti- mar els  lls;
5 a ser discretes, castes, a cuidar-se de casa, bones, submises als seus propis marits, a   que no es malparli de la paraula de Déu.
Però tu parla de les coses que són
conformes a la sana doctrina.
1279


   1285   1286   1287   1288   1289