Page 1290 - Biblia Català TBS
P. 1290

1Déu, havent parlat en els temps antics moltes vegades i de moltes maneres als pares per mitjà dels profetes,
2 en aquests darrers dies ens ha par- lat en el Fill, el qual constituí hereu de totes les coses, pel qual féu també els segles.
3 Ell, que és l’esplendor de la seva glòria i l’expressió exacta de la seva essència, que sustenta totes les coses amb la paraula del seu poder, havent fet per mitjà d’ell mateix la puri ca- ció dels nostres pecats, s’assegué a la dreta de la Majestat en les altures,
4 esdevingut tant més superior als àngels, com més excel·lent que el d’ells és el Nom que ha heretat.
5 Perquè, ¿a quin dels àngels ha dit mai: Tu ets el meu Fill, avui jo t’he engendrat? I també: Jo li seré Pare, i ell em serà Fill?
6 I també, quan introdueix el Primogènit al món, diu: Que l’adorin tots els àngels de Déu.
7 I certament, diu dels àngels: Ell fa els seus àngels esperits, i els seus servidors  ama de foc.
8 Però del Fill: El teu tron, oh Déu, és pels segles dels segles; ceptre de rectitud és el ceptre del teu regne.
9 Vas estimar la justícia i vas odiar la iniquitat, per això, Déu, el teu Déu, t’ha ungit amb oli de joia, per damunt dels teus companys.
10 I: Tu, al principi, Senyor, vas fun- dar la terra, i els cels són obra de les teves mans;
11 ells seran destruïts, però tu perdu- res; i tots, com un vestit, s’envelliran,
12 i com un mantell els plegaràs, i seran canviats. Però tu ets el mateix, i els teus anys no s’acabaran.
13 I, ¿a quin dels àngels ha dit mai: Seu a la meva dreta  ns que posi els teus enemics per escambell dels teus peus?
14 ¿No són tots ells esperits servi- dors, enviats per al servei a favor dels qui han d’heretar la salvació?
Epístola als Hebreus
1:2 Jn 1:3; Ps 2:8 1:3 Jn 14:9; 2Co 4:4 1:5 Ps 2:7; 2Sa 7:14 1:6 Ps 97:7 1:7 Ps 104:4 1:9 Ps 45:6-7 1:10-12 Ps 102:25-27 1:13 Ps 110:1 2:6-8 Ps 8:4-6
1282
atenció en les coses que han estat 2
Per això ens cal posar la més gran
escoltades, no fos que anéssim a la deriva.
2 Perquè, si la paraula proclamada per mitjà d’àngels fou ferma, i tota transgressió i desobediència rebé una justa retribució,
3 ¿com ens n’escaparem nosaltres si negligim una salvació tan gran? La qual, havent començat a ser proclamada pel Senyor, ens ha estat con rmada per aquells que la van escoltar,
4 donant Déu testimoni juntament amb ells, amb senyals i prodigis, i amb diverses obres poderoses, i amb distribucions de l’Esperit Sant, segons la seva voluntat.
5 Perquè no és pas a àngels que va sotmetre el món futur de què par- lem;
6 sinó que algú testi cà en un cert lloc, dient: ¿Què és l’home, perquè te’n recordis, o el  ll de l’home per- què el visitis?
7 El vas fer una mica menor que els àngels, el vas coronar de glòria


   1288   1289   1290   1291   1292