Page 1293 - Biblia Català TBS
P. 1293

5 Així també, el Crist no es glori cà a si mateix per esdevenir gran sacer- dot, sinó que el glori cà aquell que li digué: Tu ets el meu Fill, avui jo t’he engendrat.
6 Com també diu en un altre lloc: Tu ets sacerdot eternament segons l’ordre de Melquisedec.
7 Ell, durant els dies de la seva carn, oferí pregàries i súpliques amb gran clamor i llàgrimes a aquell que el podia salvar de la mort, i fou escoltat pel seu temor reverent;
8 i encara que era Fill, va aprendre l’obediència per les coses que sofrí, 9 i havent estat complert, ell esde- vingué per a tots els qui l’obeeixen l’autor de la seva salvació eterna.
10 Déu el proclamà Gran Sacerdot segons l’ordre de Melquisedec,
11 de qui tenim encara moltes coses a dir i difícils d’explicar, ja que us heu tornat ganduls per escoltar.
12 I malgrat que, tenint en compte el temps, ja hauríeu de ser mestres, encara teniu necessitat que us ense- nyin quins són els rudiments bàsics dels oracles de Déu, i heu arribat a tenir necessitat de llet i no de menjar sòlid.
13 Perquè tot el qui es nodreix de llet és inexpert en la paraula de justí- cia, perquè és un nen.
14 El menjar sòlid, en canvi, és per als adults, per a aquells que pel cos- tum tenen els sentits exercitats per discernir el bé i el mal.
6Per això, deixant l’ensenyament bàsic de Crist, deixem-nos portar cap a la maduresa, no havent de tor- nar a posar un fonament de penedi- ment d’obres mortes, i de fe en Déu, 2 de doctrina de baptismes, i d’imposició de mans, i de resurrec- ció de morts, i de judici etern.
3 I així ho farem, si Déu ho permet.
4 Perquè els qui una vegada foren
il·luminats, tastaren el do celestial, i
esdevingueren partícips de l’Esperit Sant,
5 i tastaren la bona paraula de Déu, i les obres poderoses del món futur, 6 però tanmateix es desviaren, és impossible que una altra vegada siguin renovats per a penediment; tornen a cruci car per ells mateixos el Fill de Déu, i l’exposen pública- ment a la ignomínia.
7 Perquè la terra que beu la pluja que li cau sovint, i produeix plantes útils a aquells que també la conreen, participa de la benedicció de Déu;
8 però la que porta espines i cards és reprovada i és a prop de la male- dicció, i la seva   és ser cremada.
9 Però referent a vosaltres, estimats, encara que parlem així, tenim con - ança de millors coses, les que perta- nyen a la salvació.
10 Perquè Déu no és pas injust per oblidar-se de la vostra obra i del vos- tre esforç d’amor que heu mostrat pel seu Nom, havent servit els sants i servint-los encara.
11 I desitgem que cadascun de vos- altres mostri la mateixa sol·licitud  ns al  nal, per a la plena seguretat de l’esperança,
12 a   que no us torneu ganduls, sinó imitadors d’aquells que per la fe i la longanimitat han d’heretar les promeses.
13 Perquè, quan Déu va fer la pro- mesa a Abraham, com que no tenia ningú més gran per qui jurar, jurà per Ell mateix,
5:5 Ps 2:7 5:6 Ps 110:4 5:7 Lc 6:12; Jn 17:1; Mt 26:36-46 6:8 Gn 3:17, 18 6:14 Gn 22:17 1285
dient: En veritat, beneint et be-
14
neiré, i multiplicant et multiplicaré.
15 I així, havent tingut paciència, va obtenir la promesa.
16 Els homes, certament, juren pel qui és més gran que ells, i el jura- ment, com a con rmació, és per a ells la resolució de tota controvèrsia. 17 Per això Déu, volent mostrar més plenament als hereus de la promesa
Hebreus 5, 6


   1291   1292   1293   1294   1295