Page 1295 - Biblia Català TBS
P. 1295

jurat i no se’n penedirà: Tu ets sa- cerdot per sempre, segons l’ordre de Melquisedec.
22 D’acord amb això, Jesús ha estat fet  ador d’un pacte així de més excel·lent.
23 I els qui eren fets sacerdots eren molts, ja que la mort els impedia de perdurar.
24 Però ell, com que roman eterna- ment, té el sacerdoci immutable.
25 I per això també pot salvar com- pletament els qui per mitjà d’ell s’atansen a Déu, perquè viu sempre per intercedir per ells.
26 Perquè així ens calia que fos un gran sacerdot: sant, innocent, sense taca, apartat dels pecadors, i exalçat més amunt dels cels,
27 que no té necessitat cada dia, com els altres sacerdots, d’oferir sacri cis primer pels propis pecats i després pels del poble, perquè això ho féu una sola vegada per sempre quan s’oferí a si mateix.
28 Perquè la llei constitueix sacer- dots a homes que tenen feblesa, però la paraula del jurament, que ve després de la llei, el Fill, acomplert per sempre.
8I el punt resum del que estem dient és que tenim un Gran Sacerdot tan eminent, que s’assegué
a la dreta del tron de la Majestat en els cels,
2 ministre del Lloc Santíssim i del tabernacle veritable, que establí el Senyor i no pas l’home.
3 Perquè tot gran sacerdot és cons- tituït per oferir ofrenes i sacri cis, per això calia que ell també tingués alguna cosa per oferir.
4 En efecte, si ell fos a la terra, ni tan sols seria sacerdot, perquè ja hi ha els sacerdots que ofereixen ofre- nes segons la llei,
5 els quals serveixen com a  gura i ombra de les coses celestials, tal com
Hebreus 7, 8, 9
foren revelats per Déu a Moisès quan estava a punt de fer el tabernacle; perquè ell diu: Mira que ho facis tot segons el model que se t’ha mostrat a la muntanya.
6 Però ara, ell ha obtingut un minis- teri tant més excel·lent, perquè és el mitjancer d’un millor pacte, establert sobre millors promeses.
7 Perquè, si aquell primer pacte hagués estat sense falta, no s’hauria cercat lloc per a un segon.
8 Per això diu, blasmant-los: Heus aquí, vénen dies, diu el Senyor, que conclouré un nou pacte amb la casa d’Israel i amb la casa de Judà;
9 no segons el pacte que vaig fer amb els seus pares el dia que els vaig agafar per la mà per guiar-los fora de la terra d’Egipte: perquè ells no van perseverar en el meu pacte, i jo me’n vaig desentendre, diu el Senyor.
10 Perquè aquest és el pacte que faré amb la casa d’Israel després d’aquells dies, diu el Senyor: Donaré les meves lleis en el seu enteniment, i les inscriuré en els seus cors, i jo seré el seu Déu, i ells seran el meu poble.
11 I cap d’ells no haurà d’instruir el seu proïsme, ni tampoc el seu germà, dient: Coneix el Senyor; per- què tots em coneixeran, des del més petit  ns al més gran d’entre ells.
12 Perquè seré misericordiós amb les seves injustícies, i no em recor- daré mai més dels seus pecats i de les seves iniquitats.
13 En dir Nou Pacte, ha fet obsolet el primer, i allò que es fa obsolet, i es torna vell, és a punt de desaparèixer.
7:27 Lv 9:7 8:1 Ps 110:1 8:5 Ex 25:40 8:8-12 Jr 31:31-34
9:1-5 Ex 25:23-30; 26:31-33; 30:1-6; 25:10-16; 16:33; Nm 17:8-10; Dt 10:3-5; Ex 25:18-22
9
tuari de la terra.
2 Perquè es preparà un tabernacle: el primer lloc, on hi havia el lampa-
El primer pacte tenia, certament,
prescripcions per al culte i el san-
1287


   1293   1294   1295   1296   1297