Page 1297 - Biblia Català TBS
P. 1297

que entra cada any al Lloc Santíssim amb sang d’un altre;
26 si fos així, ell hauria hagut de patir moltes vegades des de la fun- dació del món, però ara ha estat ma- nifestat una sola vegada en la   dels segles per abolir el pecat per mitjà del seu sacri ci.
27 I així com està establert que els homes morin una sola vegada, i després d’això el judici,
28 així el Crist fou ofert una sola vegada per dur els pecats de molts, i apareixerà una segona vegada, sense relació amb el pecat, a aquells que l’esperen, per a salvació.
10
Hebreus 9, 10
10 És en aquesta voluntat que hem estat santi cats per l’ofrena del cos de Jesu-Crist feta una sola vegada per sempre.
11 I tot sacerdot està dret cada dia ministrant i oferint moltes vegades els mateixos sacri cis, que mai no poden treure els pecats;
12 ell, en canvi, havent ofert un sol sacri ci pels pecats per sempre, s’ha assegut a la dreta de Déu,
13 ara esperant  ns que els seus enemics siguin posats per escambell dels seus peus.
Perquè la llei, tenint una
ombra dels béns futurs, no pas la imatge mateixa de les coses, mai no pot, amb els mateixos sacri cis que són oferts cada any, fer perfectes per sempre els qui s’atansen;
2 altrament ¿no haurien deixat de ser oferts? Perquè els adoradors, una vegada puri cats per sempre, ja no haurien tingut més consciència de pecats.
3 Però en aquests sacri cis es fa memòria cada any dels pecats.
4 Perquè és impossible que la sang de toros i de bocs tregui pecats.
14 Perquè amb una única ofrena ha fet perfectes per sempre els que són santi cats.
15
5 Per això, entrant en el món, diu: No vas voler sacri ci ni ofrena, però em vas preparar un cos;
6 no et van plaure holocaustos ni sacri cis pel pecat.
7 Llavors vaig dir: Heus aquí, he vingut –com està escrit de mi en el rotlle del llibre– a fer, oh Déu, la teva voluntat.
8 Dient més amunt: No vas voler ni et van plaure sacri ci ni ofrena ni holocaustos, ni sacri cis pel pecat, que s’ofereixen segons la llei,
9 llavors diu: Oh Déu, heus aquí, he vingut a fer la teva voluntat. Ell aboleix allò primer per establir allò segon.
19 Tenint, doncs, germans, con an- ça d’entrar en el Lloc Santíssim per la sang de Jesús,
20 entrada que ell inaugurà per nosaltres, un camí nou i vivent a través del vel, és a dir, la seva carn, 21 i tenint un Gran Sacerdot sobre la casa de Déu,
22 atansem-nos amb cor sincer, amb plena certesa de fe, puri cats els cors de mala consciència, i rentat el cos amb aigua pura.
23 Mantinguem ferma la confessió de l’esperança, perquè és  del aquell que féu la promesa;
24 i considerem-nos els uns als al- tres per estimular-nos a l’amor i a les bones obres,
25 sense deixar les nostres reuni- ons, com és costum d’alguns, sinó
10:5-7 Ps 40:6-8 10:12, 13 Ps 110:1 10:16-17 Jr 31:33-34 10:22 Lv 8:30
I també l’Esperit Sant ens en dóna testimoni, perquè abans havia dit:
16 Aquest és el pacte que faré amb ells després d’aquells dies, diu el Senyor: Posaré les meves lleis en els seus cors, i les inscriuré en els seus enteniments.
17 I ja no em recordaré més dels seus pecats ni de les seves iniquitats. 18 Però on hi ha remissió d’aquests, no hi ha més ofrena pel pecat.
1289


   1295   1296   1297   1298   1299