Page 13 - Biblia Català TBS
P. 13

Gènesi 4, 5 que qualsevol que em trobi em començar a invocar el Nom de
matarà.
15 I Jahveh li digué: Si algú mata Caín, Caín serà venjat set vegades. I Jahveh posà un senyal a Caín a  que no el matés qualsevol que el trobés.
16 I Caín va sortir de la presència de Jahveh, i habità al país de Nod, a l’est de l’Edèn.
17 I Caín conegué la seva dona, i ella va concebre i infantà Hanoc. I va construir una ciutat, i anomenà la ciutat com el nom del seu ll, Hanoc.
18 I Hanoc engendrà Irad, i Irad engendrà Mehuiael, i Mehuiael engendrà Metuixael, i Metuixael engendrà Lèmec.
19 I Lèmec va prendre dues dones: el nom de l’una era Adà i el nom de la segona, Sil·là.
20 I Adà infantà Jabal, que fou el pare dels qui viuen en tendes i amb ramats.
21 I el nom del seu germà era Jubal, que fou el pare de tots els qui toquen la cítara i la auta.
22 I Sil·là també infantà Tubal-Caín, forjador de tota mena d’eines de bronze i de ferro. I la germana de Tubal-Caín era Naamà.
23 I Lèmec digué a les seves dones: Adà i Sil·là escolteu la meva veu, dones de Lèmec, estigueu atentes a les meves paraules: He matat un home per causa d’una ferida meva, i un jove per causa d’un cop contra mi.
24 Perquè si Caín és venjat set vega- des, doncs Lèmec setanta vegades set.
25 I Adam conegué novament la seva dona, i ella infantà un ll, i l’anomenà Set: Perquè Déu –digué ella– m’ha donat una altra descen- dència en lloc d’Abel, que Caín va matar.
26 I a Set també li nasqué un ll, i l’anomenà Enós. Llavors es va
5:1 Gn 1:26-27 5:2 Mt 19:4; Mc 10:6 5:5 He 9:27
Jahveh.
Aquest és el llibre de les
5
Déu creà l’home, el féu a semblança de Déu;
2 els creà mascle i femella, i els beneí, i anomenà llur nom Adam, el dia que foren creats.
genealogies d’Adam. El dia que
3 I Adam visqué cent trenta anys, i engendrà un ll a semblança seva, segons la seva imatge, i anomenà el seu nom Set.
4 I els dies d’Adam, després d’haver engendrat Set, foren vuit-cents anys, i engendrà lls i lles.
5 I tots els dies que Adam visqué foren nou-cents trenta anys, i morí.
6 I Set visqué cent-cinc anys, i engendrà Enós.
7 I Set, després d’engendrar Enós, visqué vuit-cents set anys, i engen- drà lls i lles.
8 I tots els dies de Set foren nou- cents dotze anys, i morí.
9 I Enós visqué noranta anys, i engendrà Cainan.
10 I Enós, després d’engendrar Cainan, visqué vuit-cents quinze anys, i engendrà lls i lles.
11 I tots els dies d’Enós foren nou- cents cinc anys, i morí.
12 I Cainan visqué setanta anys, i engendrà Maleleel.
13 I Cainan, després d’engendrar Maleleel, visqué vuit-cents quaranta anys, i engendrà lls i lles.
14 I tots els dies de Cainan foren nou-cents deu anys, i morí.
15 I Maleleel visqué seixanta-cinc anys, i engendrà Jared.
16 I Maleleel, després d’engendrar Jared, visqué vuit-cents trenta anys, i engendrà lls i lles.
13


   11   12   13   14   15