Page 15 - Biblia Català TBS
P. 15

14 Fes-te una arca de fusta de gòfer; fes compartiments a l’arca, i reco- breix-la de quitrà per dins i per fora. 15 I l’has de fer així: la llargada de l’arca serà tres-centes colzades, la seva amplada cinquanta colzades, i trenta colzades la seva alçada.
16 Faràs una lluerna a l’arca i aca- baràs l’arca una colzada més amunt del sostre; i posaràs la porta de l’arca al costat, i hi faràs un pis inferior, un segon i un tercer.
17 I heus aquí, jo faig venir un diluvi d’aigües sobre la terra per exterminar tota carn de sota els cels quetéalèdevida:totelquehihaa la terra morirà.
18 Però jo establiré el meu pacte amb tu; i tu entraràs a l’arca, i amb tu els teus  lls i la teva muller i les mullers dels teus  lls.
19 I de tots els éssers vius de tota carn, dos de cada mena, els faràs entrar a l’arca per conservar-los la vida amb tu; seran mascle i femella. 20 Dels ocells segons la seva mena i del bestiar segons la seva mena i de tots els rèptils de la terra segons la seva mena, vindran a tu dos de cada mena per viure.
21 Ituprenperatudetotamena d’aliment que es menja, i te’n faràs provisió, i serà d’aliment per a tu i per a ells.
22 INoèhoféutottalcomDéuli manà, així ho féu.
7I Jahveh digué a Noè: Entra tu i tot casa teva a l’arca, perquè t’he vist just davant meu en aquesta
generació.
2 De tot bestiar pur, en prendràs per atu,desetenset,elmascleilaseva femella, i dos de tot el bestiar que no és pur, el mascle i la seva femella.
3 També dels ocells dels cels, de set en set, mascle i femella, per conservar viva la llavor damunt la superfície de tota la terra.
Gènesi 6, 7
4 Perquè d’aquí a set dies jo faré ploure damunt la terra quaranta dies i quaranta nits, i suprimiré tot ésser terrestre que he fet de damunt la superfície de la terra.
5 I Noè ho féu tot tal com Jahveh li havia manat.
6 I Noè tenia sis-cents anys quan hi hagué el diluvi de les aigües sobre la terra.
7 I Noè entrà a l’arca, i els seus  lls i la seva muller i les mullers dels seus  lls amb ell, a causa de les aigües del diluvi.
8 Del bestiar pur i del bestiar que no és pur, i dels ocells i tot el que s’arrossega sobre la terra,
9 de dos en dos, mascle i femella, vingueren a Noè a l’arca, tal com Déu havia manat a Noè.
10 I s’esdevingué al cap de set dies que les aigües del diluvi foren sobre la terra.
11 L’any sis-cents de la vida de Noè, al segon mes, al dissetè dia del mes, aquell dia foren rompudes totes les fonts del gran abisme, i foren obertes les rescloses dels cels.
12 I la pluja fou sobre la terra qua- ranta dies i quaranta nits.
13 En aquell mateix dia Noè entrà a l’arca, i Sem i Cam i Jàfet,  lls de Noè, i amb ells la muller de Noè i les tres mullers dels seus  lls;
14 ells, i totes les bèsties segons la seva mena, i tot el bestiar segons la seva mena, i tots els rèptils que s’arrosseguen per terra segons la seva mena i tot ocell segons la seva mena, tot allò que vola i té ales.
15 I vingueren a Noè, a l’arca, de dos en dos, de tota carn que té alè de vida.
16 I els que entraven eren mascle i femella, de tota carn; entraren tal com Déu li ho havia manat. I Jahveh el tancà a dins.
7:1 He 11:7 7:4 2Pe 2:5 7:7 Mt 24:38
15


   13   14   15   16   17