Page 1308 - Biblia Català TBS
P. 1308

Primera Epístola de l’Apòstol Pere
1Pere, apòstol de Jesu-Crist, als elegits estrangers de la diàspora del Pont, de Galàcia, de Capadòcia,
d’Àsia i de Bitínia,
2 elegits segons la presciència de Déu Pare, en la santi cació de l’Esperit, per a l’obediència i l’aspersió de la sang de Jesu-Crist: gràcia i pau us siguin multiplicades.
3 Beneït el Déu i Pare del nostre Senyor Jesu-Crist, que segons la seva gran misericòrdia ens regenerà per a una esperança viva per mitjà de la resurrecció de Jesu-Crist d’entre els morts,
4 per a una herència incorruptible, i incontaminada, i immarcescible, reservada en els cels per a vosal- tres,
5 que en el poder de Déu sou guar- dats per mitjà de la fe per a la salva- ció, preparada per ser revelada en el temps darrer.
6 En això teniu un gran goig, mal- grat que ara, si és necessari, sou a igits per una mica de temps amb diverses proves,
7 a quelaprovadelavostrafe, molt més preciosa que l’or perible, que és provat pel foc, sigui trobada per a lloança i honor i glòria en la revelació de Jesu-Crist,
8 a qui estimeu sense haver-lo vist; en ell, sense veure’l però creient-hi, us alegreu amb un goig inexpressa- ble i ple de glòria,
9 obtenint el resultat de la vostra fe, la salvació de les vostres ànimes.
10 Concernent aquesta salvació inda- garen i investigaren els profetes que
1:2 Ef 1:4; Rm 8:29; 2Te 2:13; He 12:24 1:3 Jn 3:3 1300
van profetitzar de la gràcia destinada a vosaltres,
11 investigant qui o en quin temps els indicava l’Esperit de Crist, que era en ells, donant testimoni per endavant dels sofriments destinats a Crist, i de les glòries que els segui- rien.
12 A ells els fou revelat que no era per a ells mateixos, sinó per a nosal- tres, que administraven aquestes coses que ara us han estat anuncia- des pels qui us predicaren l’evangeli en l’Esperit Sant enviat del cel, coses que els àngels desitgen con- templar.
13 Per tant, cenyits els lloms del vostre enteniment, sigueu sobris: espereu plenament en la gràcia que us és portada en la revelació de Jesu-Crist.
14 Com a  lls obedients, no us con- formeu a les concupiscències d’abans, quan éreu en la vostra ignorància,
15 sinó que, així com aquell que us ha cridat és sant, sigueu sants també vosaltres en tota la vostra manera de viure;
16 perquè està escrit: Sigueu sants, perquè jo sóc sant.
17 I si invoqueu com a Pare el qui sense accepció de persones jutja se- gons l’obra de cadascú, comporteu-vos amb temor durant el temps del vostre sojorn,
18 sabent que no és pas amb coses corruptibles, amb plata o amb or, que heu estat redimits de la vostra buida manera de viure heretada dels vostres pares,
1:16 Lv 11:44-45; 19:2; 20:7


   1306   1307   1308   1309   1310