Page 1310 - Biblia Català TBS
P. 1310

1 Pere 2, 3
17 Honreu tothom, estimeu els ger- mans, temeu Déu, honoreu el rei.
18 Servents, estigueu sotmesos amb tot temor als vostres amos, no sola- ment als bons i amables, sinó també als perversos.
19 Perquè això és digne d’aprovació: si per motiu de la consciència de la presència de Déu algú suporta penes, patint injustament;
20 perquè, quina glòria hi ha si us peguen quan heu pecat, i ho supor- teu? Però si fent el bé, patiu i ho suporteu, això és digne d’aprovació davant de Déu;
21 perquè a això heu estat cridats, perquè també Crist patí per nosal- tres, deixant-nos un model, a   que seguiu les seves petjades:
22 ell, que no féu pecat ni es trobà engany en la seva boca;
23 que quan era injuriat, no res- ponia amb injúries; quan patia, no amenaçava, sinó que ho encomana- va a aquell que judica justament.
24 Ell mateix portà els nostres pe- cats en el seu cos sobre la fusta, a   que nosaltres, havent mort als pecats, visquem per a la justícia: per la ferida d’Ell vau ser guarits.
25 Perquè éreu com ovelles esgarria- des, però ara heu tornat al Pastor i Supervisor de les vostres ànimes.
3Vosaltres, mullers, semblantment estigueu sotmeses als vostres ma- rits, de manera que, encara que al-
guns desobeeixin la paraula, siguin guanyats sense paraula per la mane- ra de viure de les mullers,
2 havent observat la vostra manera de viure casta amb reverència.
3 Que el vostre ornament no sigui l’exterior, amb pentinats complicats i adorns d’or, o els vestits que us poseu, 4 sinó la persona amagada del cor, amb la incorruptibilitat d’un esperit dòcil i tranquil, que és de gran valor davant de Déu.
2:22 Is 53:9 2:24, 25 Is 53:5, 6 3:1 Ef 5:25 1302
5 Perquè era així també que en altres temps s’adornaven les dones santes que esperaven en Déu, sotme- tent-se als seus marits;
6 com Sara obeí Abraham, anome- nant-lo senyor, de la qual heu esde- vingut  lles, si feu el bé, sense tenir por de cap intimidació.
7 Semblantment vosaltres, marits, conviviu amb elles amb coneixe- ment, donant honor a la dona com a un vas més fràgil, com a cohereus també de la gràcia de la vida; a   que les vostres pregàries no siguin anul·lades.
8 Finalment, sigueu tots unànimes, comprensius, estimeu els germans, sigueu compassius, amables.
9 No torneu mal per mal o injúria per injúria, sinó, al contrari, beneïu, sabent que a això fóreu cridats, a heretar la benedicció.
10 Perquè: El qui vulgui estimar la vida i veure dies bons, que refreni la seva llengua de mal, i els seus llavis que no parlin engany;
11 que s’aparti del mal, i faci el bé, que cerqui la pau i la segueixi.
12 Perquè els ulls del Senyor són sobre els justos, i les seves oïdes vers les seves súpliques, però la faç del Senyor està sobre els qui fan el mal.
13 I qui us farà mal si sou imitadors del bé?
14 Però encara que haguéssiu de patir per causa de la justícia, sou feliços. I no els tingueu cap por, ni us torbeu,
15 sinó santi queu el Senyor Déu en els vostres cors, sempre preparats per a una defensa, amb mansuetud i respecte, davant qualsevol que us demani raó de l’esperança que hi ha en vosaltres,
16 tenint una bona consciència, a   que en allò en què parlen contra vosaltres com a malfactors, siguin
3:10-12 Ps 34:12-16 3:14, 15 Mt 5:10; Is 8:12, 13


   1308   1309   1310   1311   1312