Page 1309 - Biblia Català TBS
P. 1309

19 sinó amb la sang preciosa de Crist, com d’un anyell irreprensible i sense taca,
20 preordinat abans de la fundació del món, però manifestat en els dar- rers temps per causa de vosaltres,
21 els qui per mitjà d’ell creieu en Déu, que el ressuscità d’entre els morts i li donà la glòria, a   que la vostra fe i la vostra esperança siguin en Déu.
22 Havent puri cat les vostres àni- mes amb l’obediència de la veritat per mitjà de l’Esperit per tenir un amor fraternal sense  ngiment, esti- meu-vos ferventment els uns als altres amb un cor pur.
23 Heu estat regenerats, no pas de llavor corruptible, sinó incorrupti- ble, per mitjà de la paraula viva de Déu, que perdura eternament.
24 Perquè: Tota carn és com l’herba, i tota la glòria de l’home com la  or de l’herba. S’asseca l’herba, i cau la seva  or;
25 però la paraula del Senyor per- dura eternament. I aquesta és la paraula que us ha estat predicada.
2Havent deixat de banda, doncs, tota malícia i tot engany, i hipo- cresies, i enveges i tota mena de maledicències,
2 com a infants nounats anheleu la llet espiritual sense engany, a   que per ella creixeu,
3 si és que heu tastat que el Senyor és bo.
4 Atanseu-vos a ell, pedra viva, rebutjada pels homes, però escollida i preciosa davant de Déu.
5 També vosaltres, com pedres vi- vents, sigueu edi cats en una casa espiritual, un sacerdoci sant, per oferir sacri cis espirituals, agrada- bles a Déu per mitjà de Jesu-Crist.
6 Per això també es troba a l’Escriptura: Heus aquí, poso a Sió
1 Pere 1, 2
una pedra angular, escollida, pre- ciosa, i el qui creu en ella no serà avergonyit.
7 Per a vosaltres, doncs, els qui creieu, és l’honor; però per als deso- bedients: La pedra que rebutjaren els constructors, aquesta ha esdevingut cap de cantonada;
8 i: Pedra d’ensopec i roca d’entre- banc. Ensopeguen perquè desobeei- xen la Paraula, i a això estaven també destinats.
9 Però vosaltres sou llinatge escollit, un sacerdoci reial, una nació santa, un poble adquirit, perquè proclameu les excel·lències d’aquell que us ha cridat de les tenebres a la seva llum admirable.
10 Vosaltres, que en altre temps no éreu poble, ara sou poble de Déu; que no havíeu obtingut mi- sericòrdia, ara heu obtingut mi- sericòrdia.
11 Estimats, us exhorto que com a forasters i estrangers us abstingueu dels desitjos carnals, que lluiten con- tra l’ànima.
12 Que la vostra manera de viure entre els gentils sigui honrada, a   que, en allò en què parlen contra vosaltres com a malfactors, per les vostres bones obres que han obser- vat, glori quin Déu en el dia de la visitació.
13 Sotmeteu-vos, doncs, per causa del Senyor a tota institució humana: sigui al rei com a sobirà,
14 sigui als governadors, com a en- viats per mitjà d’ell per a càstig dels malfactors, i per a lloança dels qui obren bé.
15 Perquè així és la voluntat de Déu: que fent el bé feu callar la ignorància dels homes insensats;
16 com a lliures, però no tenint la llibertat com una cobertura de la malícia, sinó com a servents de Déu.
1:24-25 Is 40:6-8 2:3 Ps 34:8 2:6 Is 28:16 2:7 Ps 118:22 2:8 Is 8:14, 15 2:9 Ex 19:5, 6; Dt 4:20 2:10 Os 2:23 2:13 Mt 22:21; Rm 13:1-7 2:16 Ga 5:13
1301


   1307   1308   1309   1310   1311