Page 1319 - Biblia Català TBS
P. 1319

9 En això es manifestà l’amor de Déu en nosaltres: Déu ha enviat el seu Fill Unigènit al món, a   que visquem per ell.
10 En això consisteix l’amor: no pas que nosaltres haguem estimat Déu, sinó que ell ens estimà a nosaltres, i envià el seu Fill com a propiciació pels nostres pecats.
11 Estimats, si Déu ens ha esti- mat així, nosaltres també ens hem d’estimar els uns als altres.
12 Déu mai ningú no l’ha con- templat; si ens estimem els uns als altres, Déu resta en nosaltres, i el seu amor s’ha perfeccionat en nosaltres. 13 En això coneixem que estem en ell, i ell en nosaltres: perquè ens ha donat del seu Esperit.
14 I nosaltres hem contemplat i donem testimoni que el Pare ha en- viat el Fill com a Salvador del món. 15 El qui confessa que Jesús és el Fill de Déu, Déu resta en ell, i ell en Déu.
16 I nosaltres hem conegut i cregut l’amor que Déu té en nosaltres. Déu és amor, i el qui resta en l’amor resta en Déu, i Déu en ell.
17 En això ha estat perfeccionat l’amor en nosaltres, a   que tinguem con ança en el dia del judici; perquè tal com ell és, som també nosaltres en aquest món.
18 En l’amor no hi ha temor, sinó que l’amor perfecte llança fora el temor; perquè el temor implica càstig, i el qui tem no ha estat perfeccionat en l’amor.
19 Nosaltres l’estimem a ell, perquè ell ens estimà primer.
20 Si algú diu: Estimo Déu, i odia el seu germà, és un mentider. Perquè el qui no estima el seu germà, que ha vist, com pot estimar Déu, que no ha vist?
21 I tenim d’ell aquest manament: el qui estima Déu, que estimi també el seu germà.
1 Joan 4, 5
5Tot el qui creu que Jesús és el Crist ha estat engendrat de Déu, i tot el qui estima el qui engendrà estima
també el qui ha estat engendrat d’ell. 2 En això coneixem que estimem els  lls de Déu, quan estimem Déu i guardem els seus manaments.
3 Perquè aquest és l’amor de Déu: que guardem els seus manaments. I els seus manaments no són feixucs. 4 Perquè tot el qui ha estat engendrat de Déu venç el món. I aquesta és la victòria que vencé el món: la nostra fe. 5 ¿Qui és el qui venç el món, sinó el qui creu que Jesús és el Fill de Déu?
6 Aquest és el qui vingué per aigua i sang, Jesús, el Crist: no en l’aigua solament, sinó en l’aigua i la sang. I l’Esperit és el qui dóna testimoni, perquè l’Esperit és la veritat.
7 Perquè tres són els qui donen testimoni en el cel: el Pare, el Verb, i l’Esperit Sant, i aquests tres són u.
8 I tres són els qui donen testimoni a la terra: l’Esperit, i l’aigua, i la sang, i els tres tenen un sol  .
9 Si acceptem el testimoni dels homes, el testimoni de Déu és més gran; perquè aquest és el testimoni de Déu que ha testi cat del seu Fill. 10 ElquicreuenelFilldeDéuté el testimoni en si mateix. El qui no creu Déu, l’ha fet mentider, perquè no ha cregut el testimoni que Déu ha donat del seu Fill.
11 I aquest és el testimoni: Déu ens ha donat vida eterna, i aquesta vida és en el seu Fill.
12 ElquitéelFilltélavida,elqui notéelFilldeDéunotélavida.
13 Us he escrit aquestes coses als qui creieu en el Nom del Fill de Déu, a   que sapigueu que teniu vida eterna, i perquè cregueu en el Nom del Fill de Déu.
14 I aquesta és la con ança que tenim envers ell: que si demanem
4:12 Jn 1:18 4:21 Lv 19:18; Jn 13:34 5:3 Jn 14:15; Mt 11:30 5:4, 5 Jn 16:33 5:6 Jn 19:34 5:7 Is 48:16; Jn 1:1; 10:30 5:9 Mt 3:17; Lc 9:35; Jn 12:28-30 5:11 Jn 3:36
1311


   1317   1318   1319   1320   1321