Page 1323 - Biblia Català TBS
P. 1323

Judes, servent de Jesu-Crist, i germà de Jaume, als cridats, san- ti cats en Déu Pare i guardats en Jesu-Crist:
2 misericòrdia, pau i amor us siguin multiplicats.
3 Estimats, en posar tota diligència a escriure-us referent a la salvació que compartim, m’ha calgut escriure-us exhortant-vos a combatre per la fe que ha estat donada als sants una vegada per sempre.
4 Perquè s’han in ltrat alguns homes, que fa temps han estat asse- nyalats per a aquesta condemna: im- pius, que canvien la gràcia del nostre Déu en llibertinatge, i neguen l’únic Sobirà Déu, i el nostre Senyor Jesu- Crist.
5 I us vull recordar a vosaltres, en- cara que ja ho heu sabut una vega- da, que el Senyor, havent salvat el poble traient-lo de la terra d’Egipte, després, però, va destruir els qui no havien cregut;
6 i els àngels que no van guardar la seva dignitat, sinó que deixaren la pròpia habitació, els té guardats amb cadenes eternes sota la foscor, per al judici del gran dia;
7 com Sodoma i Gomorra i les ciu- tats del seu entorn, que d’una manera semblant a aquells, es van donar a la fornicació i anaren darrere de carn di- ferent, i són posades com a exemple, sofrint el càstig del foc etern.
8 I tanmateix, semblantment, també aquests somniadors contaminen la
1:1 Mt 13:55 1:5 Ex 12:51; Nm 14:29; He 3:16-19 1:11 Gn 4:5; Nm 22-24; 16:1-35 1:14 Gn 5:21-24
carn, rebutgen l’autoritat, i blasfe- men de les glòries.
9 En canvi, quan l’arcàngel Miquel contendia amb el diable i disputava sobre el cos de Moisès, no va gosar proferir contra ell cap judici injuriós, sinó que digué: Que el Senyor et reprengui.
10 Però aquests malparlen de les coses que no coneixen, i es corrom- pen en les coses que coneixen per instint natural, com a bèsties irracio- nals.
11 Ai d’ells! Perquè han anat pel camí de Caín, i per recompensa s’han precipitat en l’error de Balaam, i van sucumbir en la rebel·lió de Corè.
12 Aquests són esculls en els vostres àgapes, banquetegen amb vosaltres sense temor, peixant-se ells matei- xos. Són núvols sense aigua, enduts d’aquí cap allà pels vents; arbres de tardor, sense fruit, que han mort dues vegades, desarrelats;
13 ones encrespades de la mar, que escumegen les seves pròpies abomi- nacions; astres errants, per als quals està reservada la foscor de la tenebra per l’eternitat.
14 I també d’aquests va profetitzar Henoc, el setè després d’Adam, dient: Heus aquí, el Senyor ha vingut amb les seves miríades de sants,
15 a fer un judici contra tots, i a re- prendre tots els qui d’ells són impius de totes les seves obres d’impietat que han comès impiament, i per totes les coses dures que els pecadors impius han parlat contra ell.
1:7 Gn 19:1 1:9 Dn 10:13; Dt 34:6; Za 3:2 1315
Epístola de Judes


   1321   1322   1323   1324   1325