Page 1339 - Biblia Català TBS
P. 1339

18 I la dona que has vist és la gran ciutat que té la reialesa sobre els reis de la terra.
18
Babilònia, la ciutat forta, perquè en una hora ha vingut el teu judici.
11 I els comerciants de la terra plo- ren i es planyen per ella, perquè ningú ja no compra llur mercaderia; 12
I després d’aquestes coses vaig
veure baixar del cel un altre àngel que tenia una gran potestat. I la terra fou il·luminada amb la seva glòria.
2 I cridà amb força amb veu forta, dient: Ha caigut, ha caigut Babilònia la gran, i s’ha convertit en habitació de dimonis i en presó de tot esperit impur i en presó de tot ocell impur i repugnant.
3 Perquè totes les nacions han begut del vi del furor de la seva fornicació, i els reis de la terra han fornicat amb ella, i els comerciants de la terra s’han enriquit amb el poder del seu luxe.
4 I vaig escoltar una altra veu del cel que deia: Sortiu d’ella, poble meu, a   que no us feu participants dels seus pecats, i que no rebeu de les seves plagues.
5 Perquè els seus pecats s’han acu- mulat  ns al cel, i Déu ha fet memò- ria dels delictes d’ella.
6 Pagueu-li tal com ella us ha pagat, i torneu-li el doble conforme a les seves obres. En la copa en què mes- clava, mescleu-li el doble.
7 Tant com ella s’ha glori cat i ha viscut en els luxes, doneu-li de tur- ment i de dol; perquè diu en el seu cor: Estic asseguda com a reina, i no sóc viuda, i no veuré mai el dol.
8 Per això, en un sol dia vindran les seves plagues: mort, i dol, i fam, i serà cremada amb foc, perquè és fort el Senyor Déu que la judica.
mercaderia d’or, i de plata, i de pedres precioses, i de perles, i de lli  níssim, i de porpra, i de seda, i d’escarlata, i de tota fusta olorosa, i de tot objecte de mar l, i de tot objecte de fusta preciosíssima, i de bronze, i de ferro, i de marbre;
13 i canyella, i encens, i ungüent, i olíban, i vi, i oli, i  or de farina, i blat, i bestiar, i ovelles, i de cavalls, i de carruatges, i de cossos, i d’ànimes humanes.
14 I els fruits madurs que la teva ànima desitjava s’han allunyat de tu, i totes les coses substancioses i esplèndides s’han allunyat de tu, i ja no les trobaràs mai més.
15 Els comerciants d’aquestes coses, que s’havien enriquit per ella, s’estaran lluny per por del turment d’ella, plorant i planyent-se,
16 i dient: Ai! Ai! La ciutat gran vestida de lli  níssim, i de porpra, i d’escarlata, i guarnida d’or, i pedres precioses, i perles,
17 perquè en una hora ha estat arruï- nada tanta riquesa. I cada pilot, i cadas- cun dels qui viatgen amb vaixells, i els mariners, i tots els qui treballen en el mar, es mantingueren lluny.
18 I mirant el fum del seu incendi, cridaven, dient: Quina ciutat hi ha semblant a la gran ciutat?
19 I es llançaven pols al cap, i cri- daven, plorant i planyent-se, dient: Ai! Ai! La gran ciutat, en la qual s’enriquiren amb la seva riquesa tots els qui tenen vaixells en la mar; per- què en una hora ha estat arruïnada!
9 I els reis de la terra, que havien fornicat amb ella, i havien viscut en luxe, ploraran i es lamentaran per ella quan vegin el fum del seu incendi.
10 Aturats lluny, per por del seu tur- ment, diran: Ai! Ai! La gran ciutat,
18:2 Is 21:9; Ap 14:8; Jr 51 18:7, 8 Is 47:8, 9
20 Alegra’t sobre ella, cel, i els sants apòstols i els profetes, perquè Déu ha jutjat contra ella la vostra causa! 21 I un àngel fort alçà una pedra gran com una pedra de molí, i la llan-
18:11-19 Ez 27:25-36
Apocalipsi 17, 18
1331


   1337   1338   1339   1340   1341