Page 134 - Biblia Català TBS
P. 134

Levític 11
menes i el khagab segons les seves menes.
23 Però tot altre insecte alat que tingui quatre potes us serà una abo- minació.
24 I per aquests esdevindreu impurs: tot el qui toqui llurs cadàvers serà impur  ns al vespre.
25 I qualsevol que aixequi llurs ca- dàvers haurà de rentar els seus ves- tits i serà impur  ns al vespre.
26 Tot animal de peülla partida, però de peülla no separada en dos unglots, i que no remuga, serà impur per a vosaltres; qualsevol que els toqui serà impur.
27 I tots els que caminin sobre les seves grapes, d’entre tots els éssers vius que caminen a quatre grapes, us seran impurs: qualsevol que toqui llurs cadàvers serà impur  ns al ves- pre.
28 I el qui aixequi llurs cadàvers s’haurà de rentar els seus vestits, i serà impur  ns al vespre: us seran impurs.
29 I aquests us seran impurs d’entre les abundants bestioles que s’arros- seguen sobre la terra: la mostela, i el ratolí, i el llangardaix segons les seves menes,
30 i la musaranya, i la salamandra, i la sargantana, i el khòmet, i la tinxè- met.
31 Aquests són impurs per a vosal- tres entre tots els rèptils, qualsevol que els toqui quan siguin morts, serà impur  ns al vespre.
32 I tot allò sobre què caurà qualse- vol d’aquests animals, serà impur; qualsevol utensili de fusta, o de roba, o de pell, o de sac: qualsevol utensili amb què es fa alguna feina, s’haurà de  car en aigua, i serà impur  ns al vespre, i després serà pur;
33 i tot atuell de terrissa dins del qual hi caigui qualsevol d’aquests
11:44 1Pe 1:15, 16 126
animals, tot el que hi ha a dins serà impur, i el trencareu.
34 Tot aliment per menjar, sobre el qual caigui aquella aigua, serà impur; i tota beguda que es begui en qualsevol d’aquests recipients serà impura;
35 i tot allò sobre el que caigui part dels seus cadàvers, serà impur, sigui el forn o els fogons, seran esmico- lats, són impurs i els tindreu com a impurs.
36 Malgrat que la font i la cisterna, on es recullen les aigües, seran pures, allò que toqui llurs cadàvers serà impur.
37 I si una part de llurs cadàvers cau sobre alguna llavor, una sement que s’ha de sembrar, la llavor serà pura; 38 però si es posa aigua sobre la llavor, i alguna part del seu cadàver hi cau a sobre, us serà impura.
39 I si cap bestiar que us serveix d’aliment mor, el qui toqui el seu cadàver serà impur  ns al vespre;
40 i el qui mengi del seu cadàver s’haurà de rentar els vestits, i serà impur  ns al vespre; i el qui aixequi el seu cadàver, haurà de rentar els seus vestits, i serà impur  ns al ves- pre.
41 I tot rèptil que s’arrossega sobre la terra és una abominació, no es menjarà.
42 De tot allò que es mou sobre el ventre, i de tot el que camina sobre quatre potes o sobre moltes més, de tot rèptil que abunda sobre la terra, no en menjareu, perquè són abomi- nació.
43 No feu abominables les vostres persones amb cap dels rèptils que s’arrosseguen, ni us feu impurs amb ells, perquè sereu impurs per ells.
44 Perquè jo sóc Jahveh, el vostre Déu: per això us santi careu i sereu sants, perquè jo sóc sant. I no feu impures les vostres persones amb


   132   133   134   135   136