Page 1342 - Biblia Català TBS
P. 1342

Apocalipsi 21
2 I jo, Joan, vaig veure la ciutat santa, la Nova Jerusalem, que baixa- va del cel de part de Déu, preparada com una núvia adornada per al seu espòs.
3 I vaig escoltar una veu forta que venia del cel i deia: Heus aquí, el ta- bernacle de Déu amb els homes, i ell habitarà amb ells, i ells seran pobles d’ell, i Déu mateix serà amb ells el seu Déu.
4 I Déu eixugarà tota llàgrima dels seus ulls, i la mort ja no existirà. I tampoc no hi haurà dol ni clam ni dolor, perquè les primeres coses han passat.
5 I Aquell que seia en el tron digué: Heus aquí, faig noves totes les coses. I em diu: Escriu, perquè aquestes paraules són veritables i  dels.
6 I em digué: Està fet. Jo sóc l’Alfa i l’Omega, el Principi i la Fi. Jo, al qui té set, li donaré gratuïtament de la font de l’aigua de la vida.
7 El qui venci heretarà totes les coses, i jo li seré Déu, i ell em serà  ll.
8 Però els covards i incrèduls i abo- minables i homicides i fornicadors i bruixots i idòlatres i tots els men- tiders, tenen la seva part en el llac que crema amb foc i sofre, que és la segona mort.
9 I vingué a mi un dels set àngels que tenien les set copes plenes de les set darreres plagues, i em parlà, dient: Vine, et mostraré la núvia, l’esposa de l’Anyell.
10 I em portà en esperit dalt d’una muntanya gran i alta, i em mostrà la gran ciutat santa de Jerusalem, que baixava del cel de part de Déu,
11 i tenia la glòria de Déu. La seva resplendor era semblant a la d’una pedra preciosíssima, com pedra de jaspi cristal·lí.
12 Tenia també una muralla gran i alta, amb dotze portes, i sobre les
portes dotze àngels, i uns noms ins- crits, que són els de les dotze tribus dels  lls d’Israel.
13 Tres portes a llevant, tres portes al nord, tres portes al sud, tres portes a ponent.
14 I la muralla de la ciutat tenia dotze fonaments, i en aquests hi havia els noms dels dotze apòstols de l’Anyell.
15 I el qui estava parlant amb mi tenia una canya d’or per mesurar la ciutat, les seves portes i la seva muralla.
16 I la ciutat està disposada en qua- drangle, i la seva llargada és igual a l’amplada. I mesurà la ciutat amb la canya: dotze mil estadis, la seva llargada, i l’amplada, i l’alçada són iguals.
17 També mesurà la seva muralla: cent quaranta-quatre colzes, en me- sura d’home, que és d’àngel.
18 I el material de la seva muralla era de jaspi, i la ciutat era d’or pur, semblant a cristall pur.
19 I els fonaments de la muralla de la ciutat eren adornats amb tota mena de pedra preciosa: el primer fonament, jaspi; el segon, lapislàt- zuli; el tercer, calcedònia; el quart, maragda;
20 el cinquè, sardònix; el sisè, cor- nalina; el setè, crisòlit; el vuitè, beril; el novè, topazi; el desè, criso- pras; l’onzè, jacint; el dotzè, ametis- ta.
21 I les dotze portes eren dotze per- les, cada una de les portes era d’una sola perla. I la plaça de la ciutat era d’or pur com cristall transparent.
22 I de temple, no n’hi vaig veure, perquè el Senyor, el Déu totpoderós, és el seu temple, i l’Anyell.
23 I la ciutat no té necessitat del sol ni de la lluna perquè li facin llum, perquè la glòria de Déu la il·lumina, i l’Anyell és el seu llum.
21:2 Ap 3:12 21:3 Ez 37:27 21:4 Is 25:8 21:6 Is 55:1 21:10, 15 Ez 40:2, 3 21:23-25 Is 60:19, 11; Ap 22:5
1334


   1340   1341   1342   1343   1344