Page 138 - Biblia Català TBS
P. 138

Levític 13, 14
de pell, és un brot, cremaràs al foc això on hi ha la marca.
58 I la roba, o ordit o  lat, o qual- sevol article de pell que hagis rentat quan la marca n’havia marxat, serà rentat una segona vegada, i serà pur. 59 Aquesta és la llei de la marca de lepra en un vestit de llana o de lli, o d’ordit o de  lat, o en qualsevol article de pell, per declarar-lo pur o declarar-lo impur.
14
any, tres dècims de  or de farina pastada amb oli per al present i un log d’oli.
11 I el sacerdot que fa la puri cació presentarà l’home que ha de ser puri cat amb aquelles coses davant Jahveh, a l’entrada de la tenda de la reunió.
12 I el sacerdot prendrà un anyell i l’oferirà com a sacri ci per la culpa, amb el log d’oli, i ho brandarà com a ofrena brandada davant Jahveh.
13 I degollarà l’anyell en el lloc on es degolla el sacri ci pel pecat i l’holocaust, al lloc sant, perquè el sa- cri ci per la culpa és com el sacri ci pel pecat, és per al sacerdot, és molt sant.
14 I el sacerdot prendrà de la sang del sacri ci per la culpa, i el sacerdot la posarà al lòbul de l’orella dreta del qui es puri ca, i al polze de la seva mà dreta i al dit gros del seu peu dret.
15 I el sacerdot prendrà del log d’oli, i n’abocarà damunt del seu palmell esquerre;
16 i el sacerdot mullarà el seu dit dret en l’oli que té al seu palmell es- querre, i amb el seu dit ruixarà l’oli set vegades davant de Jahveh;
17 idelarestadel’oliqueésal seu palmell, el sacerdot en posarà al lòbul de l’orella dreta del qui ha de ser puri cat, i al polze de la seva mà dreta, i al dit gros del seu peu dret, sobre la sang del sacri ci per la culpa;
18 ilarestadel’oliquehihaal palmell del sacerdot, el posarà sobre el cap del qui ha de ser puri cat. I el sacerdot farà expiació per ell davant Jahveh.
19 I el sacerdot oferirà el sacri ci pel pecat, i farà expiació pel qui ha de ser puri cat de la seva impuresa, i després degollarà l’holocaust.
20 I el sacerdot farà pujar l’holocaust i el present damunt l’altar; i el sacer- dot farà expiació per ell, i serà pur.
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
2 Aquesta serà la llei del leprós per al dia de la seva puri cació: serà dut al sacerdot,
3 i el sacerdot sortirà a fora del cam- pament, i el sacerdot l’examinarà i, heus aquí, si la marca de lepra ha estat guarida del leprós,
4 llavors el sacerdot manarà que es prenguin per aquell que ha de ser puri cat dos ocells vius purs i fusta de cedre i escarlata i hisop.
5 I el sacerdot manarà que es degolli un dels ocells dins un atuell de ter- rissa sobre aigua viva.
6 Prendrà l’ocell viu amb la fusta de cedre i l’escarlata i l’hisop, i ho mullarà amb l’ocell viu en la sang de l’ocell degollat damunt l’aigua viva. 7 I en ruixarà set vegades sobre el qui s’ha de puri car de la lepra, i el declararà pur, i aviarà l’ocell viu sobre la faç del camp.
8 I el qui ha de ser puri cat rentarà els seus vestits, i s’afaitarà tot el seu pèl, i es banyarà en aigua, i serà pur; i després, entrarà al campament, i s’estarà set dies fora de la seva tenda. 9 I s’esdevindrà que al setè dia s’afaitarà tot el seu pèl, s’afaitarà el seu cap i la seva barba i les celles dels ulls, i tot el seu pèl. I rentarà els seus vestits, i banyarà la seva carn en aigua, i serà pur.
10 I al vuitè dia prendrà dos anyells perfectes, i una anyella perfecta d’un
130


   136   137   138   139   140