Page 139 - Biblia Català TBS
P. 139

21 Isiéspobre,ilasevamànohi abasta, llavors prendrà un anyell per al sacri ci per la culpa com a ofrena brandada per fer expiació per ell, i un dècim de  or de farina pastada amb oli per al present, i un log d’oli;
22 i dues tórtores o dos colomins, conforme al que tingui a l’abast de la seva mà, l’un serà per al sacri ci pel pecat i l’altre per a l’holocaust. 23 I el dia vuitè els portarà per a la seva puri cació al sacerdot a l’entrada de la tenda de la reunió, davant Jahveh,
24 i el sacerdot prendrà l’anyell del sacri ci per la culpa, i el log d’oli, i el sacerdot els brandarà com a ofre- na brandada davant Jahveh.
25 I degollarà l’anyell del sacri ci per la culpa, i el sacerdot prendrà de la sang del sacri ci per la culpa, i en posarà sobre el lòbul de l’orella dreta del qui ha de ser puri cat, i al polze de la seva mà dreta, i al dit gros del seu peu dret;
26 i el sacerdot vessarà de l’oli en el seu palmell esquerre,
27 i amb el seu dit dret el sacerdot ruixarà de l’oli que té en el pal- mell esquerre set vegades davant Jahveh.
28 I el sacerdot posarà de l’oli que té al palmell al lòbul de l’orella dreta del qui ha de ser puri cat, i al polze de la seva mà dreta, i al dit gros del seu peu dret, sobre el lloc de la sang del sacri ci per la culpa.
29 I la resta de l’oli que és al palmell del sacerdot el posarà sobre el cap del qui es puri ca, per fer expiació per ell davant Jahveh.
30 I oferirà una de les tórtores o un dels colomins, conforme al que tingui a l’abast de la seva mà:
31 oferirà el que la seva mà abasti, l’un per a sacri ci pel pecat i l’altre per a l’holocaust, amb el present. I el sacerdot farà expiació davant Jahveh pel qui ha de ser puri cat.
Levític 14
32 Aquesta és la llei per al qui tingui marca de lepra, però no en tingui prou per a la seva puri cació.
33 I Jahveh parlà a Moisès i a Aaron, dient:
34 Quan entreu a la terra de Canaan, que jo us dono en heretat, i posi una marca de lepra en una casa a la terra de la vostra heretat,
35 aquell, doncs, de qui és la casa vindrà i informarà al sacerdot, dient: Ha aparegut com una infecció a casa meva.
36 I el sacerdot manarà que buidin la casa abans que el sacerdot entri a mirar la marca, a   que no es torni impur tot el que hi hagi a la casa, i després entrarà el sacerdot a exami- nar la casa.
37 I mirarà la marca i, heus aquí, si la marca a les parets de la casa té com uns clotets verdosos o rogencs que semblin més enfonsats que la paret, 38 llavors el sacerdot sortirà de la casa, a l’entrada de la casa, i tancarà la casa set dies;
39 i el sacerdot tornarà el dia setè i mirarà i, heus aquí, si la marca s’ha estès per les parets de la casa,
40 llavors el sacerdot manarà que treguin les pedres on hi ha la marca, i les llançaran fora de la ciutat, en un lloc impur;
41 i farà rascar la casa tot al voltant per dins i llançaran el fang que han rascat fora de la ciutat, en un lloc impur.
42 I agafaran altres pedres, i les po- saran al lloc de les primeres pedres, i prendrà un altre fang, i tornarà a arrebossar la casa.
43 I si la marca torna a sortir i s’escampa per la casa, després que ell ha arrencat les pedres i després que ha rascat la casa i després d’arrebossar-la,
44 llavors el sacerdot entrarà i mi- rarà i, heus aquí, si la marca s’ha
131


   137   138   139   140   141