Page 141 - Biblia Català TBS
P. 141

15 I el sacerdot en farà de l’un, un sacri ci pel pecat, i de l’altre, un holocaust. I el sacerdot farà expiació per ell davant Jahveh, a causa del seu uix.
16 I quan d’un home surti vessament seminal, banyarà en aigua tota la seva carn, i serà impur ns al vespre. 17 I tota roba o tota pell sobre la qual hi hagi vessament seminal serà rentada amb aigua, i serà impura ns al vespre.
18 I quan un home ha jagut amb una dona amb vessament seminal, es banyaran amb aigua. i seran impurs ns al vespre.
19 I quan una dona tingui un uix, i el seu uix en la seva carn és sang, estarà set dies en la seva menstrua- ció, i qualsevol que la toqui serà impur ns al vespre.
20 I tot allò sobre el que jaurà durant la impuresa de la seva menstruació, i tot allò en què seurà, serà impur.
21 I qualsevol qui toqui el llit d’ella, rentarà els seus vestits i es banyarà en aigua, i serà impur ns al vespre. 22 I qualsevol qui toqui qualsevol cosa sobre la qual ella segui, rentarà els seus vestits i es banyarà en aigua, i serà impur ns al vespre.
23 Isihiharessobreelllitosobre on ella s’ha assegut, quan algú ho toqui serà impur ns al vespre. 24Isiunhomejauambella,la seva menstruació serà sobre ell: serà impur set dies, i tot llit sobre el qual jaurà serà impur.
25 I quan una dona tingui un uix de sang que ueix molts dies fora del període de la seva menstruació, o quan ueix més enllà de la seva menstruació, tots els dies del uix de la seva impuresa seran com els dies de la seva menstruació: serà impura. 26 Tot llit on ella jaurà durant tots els dies del seu uix serà per a ella com el llit de la seva menstruació,
15:25 Mc 5:25 16:3 He 9:7, 8
Levític 15, 16
i tota cosa sobre la qual seurà serà impura, com en la impuresa de la seva menstruació;
27 i tothom que ho toqui serà impur, i rentarà els seus vestits i es banyarà en aigua, i serà impur ns al vespre. 28 I quan ella s’haurà puri cat del seu uix, comptarà set dies, i des- prés serà pura.
29 I al vuitè dia prendrà dues tórto- res o dos colomins, i els portarà al sacerdot a l’entrada de la tenda de la reunió.
30 I el sacerdot en farà de l’un, un sacri ci pel pecat, i de l’altre, un holocaust. I el sacerdot farà expiació per ella davant Jahveh a causa del uix de la seva impuresa.
31 I separareu els lls d’Israel de les seves impureses i no moriran en les seves impureses, quan profanin el meu tabernacle que és enmig d’ells. 32 Aquesta és la llei del qui té un uix, i d’aquell a qui li ha sortit ves- sament seminal, i esdevé impur per això;
33 i d’aquella que està indisposada a causa de la seva menstruació, i del qui té un uix, el uix d’un mascle o d’una femella, o de l’home que jau amb una dona impura.
16
d’Aaron, quan s’aproparen davant Jahveh i moriren.
2 I Jahveh digué a Moisès: Digues a Aaron, el teu germà, que no entri en qualsevol moment al Lloc Sant, a dins del vel, davant del propiciatori que hi ha damunt l’arca, a  que no mori, perquè jo m’apareixeré dins del núvol sobre el propiciatori.
3 Amb això entrarà Aaron al Lloc Sant: amb un vedell de la vacada per al sacri ci pel pecat, i amb un moltó per a l’holocaust;
4 es vestirà a sobre la túnica santa de lli, i calces de lli sobre la seva
I Jahveh parlà a Moisès des-
prés de la mort dels dos lls
133


   139   140   141   142   143