Page 153 - Biblia Català TBS
P. 153

14 Fes sortir a fora del campament aquest que ha maleït, i tots els que el van escoltar maleir posaran llurs mans damunt del seu cap, i tota la congregació l’apedregarà.
15 I parlaràs als  lls d’Israel, dient: Qualsevol que maleeixi el seu Déu, portarà el seu pecat.
16 I el qui blasfemi el Nom de Jahveh haurà de morir: tota la con- gregació l’apedregarà, tant si és fo- raster com nadiu. En blasfemar el Nom, serà fet morir.
17 I quan un home fereixi qualsevol persona de mort, haurà de morir.
18 I qui fereixi de mort un animal, el restituirà: animal per animal.
19 I qui causi una lesió al seu proïs- me, se li farà tal com ell ha fet:
20 fractura per fractura, ull per ull, dent per dent. Segons la lesió que haurà causat a un home, així se li farà a ell.
21 I qui mati un animal, el restituirà, i qui mati un home, serà fet morir. 22 Tindreu una sola llei, tant si és foraster com nadiu, perquè jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
23 I Moisès parlà als  lls d’Israel, i feren sortir el blasfem fora del campament, i el van apedregar. I els  lls d’Israel ho feren tal com Jahveh havia manat a Moisès.
25
Levític 24, 25
teva vinya que no has esporgat: serà un any de descans per a la terra.
6 I l’any sabàtic de la terra us serà peramenjar,atuialteuservent,ia la teva serventa, i al teu jornaler i al teu estranger que sojornen amb tu,
7 i al teu bestiar, i als animals que hi ha al teu país, tot el seu fruit serà d’aliment.
8 I et comptaràs set setmanes d’anys: set vegades set anys, i els dies de les set setmanes d’anys et seran quaranta-nou anys.
9 I al setè mes, el desè dia del mes fareu que ressoni el corn, el dia de les Expiacions fareu passar el corn per tota la vostra terra.
10 I santi careu l’any, el cinquantè any, i proclamareu llibertat en el país per a tots els seus habitants: aquell serà per a vosaltres un ju- bileu; i cadascú tornarà a la seva possessió, i cadascú tornarà a la seva família.
11 Aquest any cinquantè serà per a vosaltres un jubileu: no sembrareu, ni segareu el renadiu dels camps, ni veremareu la vinya no esporgada;
12 perquè serà un jubileu, per a vosal- tres serà sant; menjareu el fruit del camp.
13 En l’any d’aquest jubileu, torna- reu cadascú a la seva possessió.
14 I si veneu qualsevol cosa al vos- tre proïsme o si compreu de la mà del vostre proïsme, que ningú no perjudiqui al seu germà.
15 Segons el nombre d’anys passats des del jubileu compraràs del teu proïsme, segons el nombre d’anys de collita, ell et vendrà:
16 proporcionaràs el seu preu segons els anys que passin, segons en passin més o menys, n’augmentaràs o en disminuiràs el seu preu, perquè és un nombre de collites que ell et ven.
17 I no perjudicareu al vostre proïs- me, sinó que tindràs temor del teu
I Jahveh parlà a Moisès a la
muntanya del Sinaí, dient:
2 Parla als  lls d’Israel, i els diràs: Quan entreu al país que jo us dono, la terra guardarà un dissabte per a Jahveh.
3 Sis anys sembraràs el teu camp, i sis anys esporgaràs la teva vinya, i en colliràs el seu fruit,
4 i el setè any serà un dissabte de descans per a la terra, un dissabte per a Jahveh: no sembraràs el teu camp, ni esporgaràs la teva vinya;
5 no segaràs el renadiu del teu camp segat, i no veremaràs els raïms de la
24:20 Mt 5:38 25:3 Ex 23:10; 2Cr 36:21 25:10 Is 61:1, 2; 63:4
145


   151   152   153   154   155