Page 156 - Biblia Català TBS
P. 156

Levític 26
9 I em giraré cap a vosaltres, i us faré fecunds, i us multiplicaré, i esta- bliré el meu pacte amb vosaltres.
10 I menjareu la collita més vella, i traureu la vella abans que colliu la nova.
11 I posaré el meu tabernacle enmig de vosaltres, i la meva ànima no us avorrirà;
12 i caminaré enmig de vosaltres, i jo seré el vostre Déu, i vosaltres sereu el meu poble.
13 Jo sóc Jahveh, el vostre Déu, que us he tret de la terra d’Egipte, de ser els seus esclaus; i vaig trencar les bar- res del vostre jou, i us he fet caminar drets.
14 I si no m’escolteu, i no compliu tots aquests manaments,
15 i si rebutgeu els meus estatuts, i si la vostra ànima avorreix els meus judicis, per no fer tots els meus ma- naments, trencant el meu pacte,
16 jo faré també amb vosaltres això: assenyalaré sobre vosaltres el terror, la consumpció i la febre abrusadora que consumeixen els ulls i corse- quen l’ànima; i sembrareu en va la vostra llavor, perquè els vostres ene- mics la menjaran,
17 i posaré la meva faç contra vosaltres, i sereu vençuts davant dels vostres enemics, i els que us odien senyorejaran sobre vosaltres i fugireu sense que ningú us perse- gueixi.
18 I si malgrat aquestes coses no m’escolteu, llavors jo us castigaré set vegades més pels vostres pecats,
19 i trencaré l’orgull de la vostra força, i faré com ferro el vostre cel, i com bronze la vostra terra,
20 i la vostra força es consumirà en va, i la vostra terra no donarà el seu producte, i l’arbre de la terra no donarà el seu fruit.
21 I si camineu en oposició a mi, i no em voleu escoltar, llavors afegiré
set vegades més plagues sobre vosal- tres, segons els vostres pecats.
22 I enviaré contra vosaltres la bès- tia del camp que us arrabassarà els vostres  lls, i us destruirà el vostre bestiar, i us farà minvar, i els vostres camins es tornaran deserts.
23 I si amb aquestes coses no us deixeu corregir per mi, sinó que camineu en oposició a mi,
24 jo també caminaré en oposició a vosaltres, i us colpiré set vegades pels vostres pecats.
25 I faré venir sobre vosaltres una espasa que executarà la venjança del pacte, i vosaltres us aplegareu dins les vostres ciutats, i jo enviaré la pesta enmig vostre, i sereu lliurats a la mà de l’enemic.
26 Quan jo us trencaré el suport del pa, deu dones couran el vostre pa en un sol forn, i us tornaran el vostre pa a pes, i menjareu i no us saciareu.
27 I si amb això no m’escolteu, sinó que camineu en oposició a mi,
28 llavors jo vindré contra vosaltres en la fúria de la meva oposició, i certament us castigaré set vegades pels vostres pecats.
29 I menjareu la carn dels vostres  lls i menjareu la carn de les vostres  lles.
30 I destruiré els vostres llocs alts, i enderrocaré els vostres ídols solars, i posaré els vostres cossos morts sobre els cossos morts de les vostres estàtues, i la meva ànima us avorri- rà.
31 I faré de les vostres ciutats una ruïna, i tornaré deserts els vostres santuaris, i no oloraré més les vos- tres olors suaus.
32 I jo tornaré deserta la terra, i els vostres enemics que hi vindran a habitar en restaran astorats.
33 I a vosaltres us dispersaré entre- mig de les nacions, i desembeinaré
26:11 Ps 76:2; Ap 21:3 26:12 2Co 6:16 26:17 Pr 28:1 26:29 2Re 6:28; Lm 2:20 26:33 Ps 44:11 148


   154   155   156   157   158