Page 167 - Biblia Català TBS
P. 167

39 de trenta anys en amunt ns a cinquanta anys, cadascun dels qui entren a la tasca de servir en la tenda de la reunió,
40 i els seus comptats, per les seves famílies, per la casa dels seus pares foren dos mil sis-cents trenta.
41 Aquests són els comptats de les famílies dels lls de Guerxon, cadas- cun dels qui serveixen en la tenda de la reunió, que Moisès i Aaron comptaren segons la paraula de Jahveh.
42 I els comptats de les famílies dels lls de Merarí per les seves famílies, per la casa dels seus pares,
43 de trenta anys en amunt ns a cinquanta anys, cadascun dels qui entren a la tasca de servir en la tenda de la reunió,
44 el seus comptats per les seves famílies foren tres mil dos-cents.
45 Aquests són els comptats de les fa- mílies dels lls de Merarí, que Moisès i Aaron comptaren segons la paraula de Jahveh per mà de Moisès.
46 Tots els comptats dels levites, que Moisès i Aaron i els prínceps d’Israel comptaren, per les seves famílies i per la casa dels seus pares,
47 de trenta anys en amunt i ns als cinquanta anys, cadascun dels qui entren a fer la feina de la tasca, i la tasca del transport en la tenda de la reunió,
48 i els seus comptats foren vuit mil cinc-cents vuitanta.
49 Segons la paraula de Jahveh per mà de Moisès foren comptats, cadascú segons la seva tasca o el seu encàrrec; així foren comptats per ell, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
5I Jahveh parlà a Moisès, dient:
2 Mana als lls d’Israel que facin
sortir del campament tot leprós, i
4:47 1Cr 23:3
Nombres 4, 5
tot el qui tingui un uix, i tot el qui sigui impur per un mort;
3 fareu sortir tant els homes com les dones, els fareu sortir del cam- pament, i no contaminaran els seus campaments enmig dels quals habito.
4 I els lls d’Israel ho van fer així, i els feren sortir del campament tal com Jahveh havia manat a Moisès, així ho van fer els lls d’Israel.
5 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
6 Parla als lls d’Israel: Quan un home o una dona faci algun dels pecats dels homes, cometent una in delitat contra Jahveh, i aquella persona sigui culpable,
7 i confessin llur pecat que han fet, llavors faran una plena restitució de la seva in delitat, i hi afegiran un cinquè, i ho donaran a aquell contra qui han comès una in delitat.
8 I si l’home no té cap redemptor, al qual fer la restitució de l’objecte de la in delitat, l’objecte de la in delitat que es restitueixi serà de Jahveh, per al sacerdot, a més del moltó de les expiacions, amb el qual fa l’expiació per a ell.
9 I tota ofrena elevada de totes les coses santes dels lls d’Israel, que ofereixen al sacerdot, serà d’ell.
10 I les coses santes de qualsevol persona seran d’ell, i el que una persona doni al sacerdot, serà d’ell.
11 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
12 Parla als lls d’Israel, i els diràs: Quan la muller d’un home es desvia i comet in delitat contra ell,
13 i un home jegui amb ella amb vessament seminal, i això resta ama- gat als ulls del seu marit, i resta ocult, encara que ella s’ha contami- nat, i no hi ha cap testimoni contra ella, i no ha estat agafada en l’acte, 14
sobre ell, i esdevé gelós de la seva muller, perquè ella s’ha contaminat;
i si l’esperit de gelosia passa
159


   165   166   167   168   169