Page 168 - Biblia Català TBS
P. 168

Nombres 5, 6
o si l’esperit de gelosia passa sobre ell, i esdevé gelós de la seva muller, encara que ella no s’hagi contaminat, 15 llavors l’home portarà la seva muller al sacerdot, i com a ofrena per ella presentarà un desè d’efà de farina d’ordi; no hi vessarà oli al damunt ni hi posarà encens, perquè és un present de gelosia, present de memorial, que recorda la iniquitat. 16 I el sacerdot la farà atansar, i la farà estar dreta davant Jahveh,
17 i el sacerdot prendrà aigua santa en un vas de terrissa, i el sacerdot agafarà pols del que hi ha al terra del tabernacle i la  carà dins l’aigua;
18 i el sacerdot farà estar dreta la dona davant Jahveh, i descobrirà el cap de la dona, i posarà sobre els palmells d’ella el present de memo- rial, que és el present per gelosia, i el sacerdot tindrà en la seva mà les aigües amargues que porten la male- dicció.
19 I el sacerdot farà que ella juri, i dirà a la dona: Si cap home no ha jagut amb tu i si no t’has desviat de sota el teu marit cap a la impuresa, sigues lliure d’aquestes aigües amar- gues que porten la maledicció;
20 però si t’has desviat del teu marit, i si t’has contaminat, i un altre home que no és el teu marit ha copulat amb tu
21 –llavors el sacerdot farà jurar la dona amb un jurament de maledic- ció, i el sacerdot dirà a la dona–: Que Jahveh et posi per a maledicció i per a jurament enmig del teu poble, fent Jahveh que es panseixi la teva cuixa i que el teu ventre s’in i;
22 i aquestes aigües que porten la maledicció entrin en les teves entra- nyes per fer-te in ar el ventre i pansir la cuixa. I la dona dirà: Amén, amén. 23 I el sacerdot escriurà aquestes malediccions en un llibre, i les es- borrarà amb les aigües amargues,
24 i farà beure a la dona les aigües amargues que porten la maledicció,
i les aigües que porten la maledicció entraran en ella per ser-li amargues. 25 I el sacerdot prendrà de la mà de la dona el present de gelosia, i brandarà el present davant Jahveh, i l’oferirà a l’altar.
26 I el sacerdot prendrà un grapat del present en memòria d’ella, i ho farà pujar en fum sobre l’altar, i des- prés farà beure a la dona les aigües. 27 I quan li haurà fet beure les aigües, s’esdevindrà que si ella s’ha contaminat i ha comès in delitat contra el seu marit, les aigües que causen la maledicció entraran en ella per ser-li amargues, i el seu ventre s’in arà i la seva cuixa es pansirà, i la dona serà una maledicció enmig del seu poble.
28 Però si la dona no s’ha contami- nat, sinó que és neta, serà lliure de culpa i serà fecunda.
29 Aquesta és la llei de les gelosies, quan la muller es desvia de sota el seu marit i es contamina,
30 o quan un esperit de gelosia passa sobre ell, i esdevé gelós de la seva muller, llavors ell farà estar dreta la seva muller davant Jahveh, i el sacerdot executarà tota aquesta llei en ella.
31 I l’home serà lliure d’iniquitat, i aquella dona portarà la seva iniqui- tat.
6
160
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
2 Parla als  lls d’Israel, i els diràs: Quan un home o una dona faci un vot especial, fent un vot de nazireu per consagrar-se a Jahveh,
3 s’abstindrà de vi i de tota beguda forta, no beurà vinagre de vi ni vinagre de beguda forta, i no beurà cap suc espremut dels raïms, i no menjarà raïms ni frescos ni secs.
4 Tot el temps del seu nazireat no menjarà res produït pel cep de vi, des de les llavors a la pellofa.


   166   167   168   169   170